chwilowki

Komunikat z dnia 09 lipca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej przez przedstawicieli PPIS w Bochni w dniu 08 lipca 2019r. - sprawozdanie nr LW/2593-1/ NS/2019 (data wpływu: 09 lipca 2019r.) stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy coli, która wyniosła 4 jtk/100ml wody (wartość dopuszczalna 0 jtk/100ml), Escherichia coli 4 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml)

W związku z powyższym wydano decyzję stwierdzającą
brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chrostowa

Do zakażenia organizmu człowieka  bakteriami grupy Coli i Escherichia coli dochodzi po wypiciu  skażonej wody przez konsumenta, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych. Natomiast kąpiel w wodzie zanieczyszczonej bakteriami grupy Coli i Escherichia coli może być przyczyną wystąpienia infekcji dróg moczowych.

 W związku z powyższym:

1.    Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do spożywania posiłków.

2.    Woda z kranu nie może być używana w procesie produkcyjnym żywności.

3.    Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.

4.    Woda z kranu nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.

5.    Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest spłukiwania toalet.

Gminny Zakład Komunalny Kobylec 64 a, 32-740 Łapanów jako zarządca obiektu został zobowiązany do poinformowania osób korzystających z wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chrostowa o jej braku przydatności do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

W dniu 08 lipca 2019r. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  pobrał   próbę wody do spożycia z Gminnego Zakładu Komunalnego w Kobylcu.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w Chrostowej zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia gminę Łapanów i m. Zagórzany w gminie Gdów.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Chrostowa zaopatruje 5420 osób.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

 

 

 

 

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni z dnia 05 lipca 2019r. dotyczący jakości wody w Basenie odkrytym Leksandrowa ( inny obiekt wykorzystywany do kąpieli)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje użytkowników Basenu Odkrytego Leksandrowa (inny obiekt przeznaczony do kąpieli), iż wyniki analiz próbek wody pobranych w dniu 19.06.2019r. wykazały, że

woda w w/w obiekcie

jest warunkowo przydatna do kąpieli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na postawie sprawozdania z badań   nr SB/66778/06/2019  (basen mały – potencjał redox wynosi 668±30 mV, wartość minimalna  770 mV) nr SB/66776/06/2019 ( basen duży – potencjał redox wynosi 656±30 mV, wartość minimalna 770 mV, ph 8,1±0,2; wartość wymagana dla ph wynosi 6,5 – 7,6; trichlorometan (chloroform) wynosi 0,062±0,019 mg/l wartość wymagana ≤0,03 mg/l) z dnia 26.06.2019r. (data wpływu: 04.07.2019r.) stwierdza, że w ramach oznaczonych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w pobranych próbkach wody basenowej występują zaniżone bądź zawyżone wartości parametrów fizyko-chemicznych
( potencjał redox, chloroform i ph) w stosunku do norm zawartych w Rozporządzenia Ministra Zdrowia   z dnia 9 listopada 2015r. ( Dz.U z 2015r. poz. 2016).

W zakresie oznaczanych parametrów bakteriologicznych woda basenowa spełnia stawiane wymagania przez powyżej cytowane rozporządzenie.

W dniu 2.07.2019r. zostały pobrane próby wody basenowej przez PPIS w Bochni po otrzymaniu wyników zostanie wydany komunikat.

                                                                                                                                                                                                                Państwowy Powiatowy

    Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 1 lipca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie bieżącej oceny jakości wody w Miejscu Okazjonalnie Wykorzystywanym do Kąpieli – Centrum Aktywnego Wypoczynku „Borek”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U.
z  2019r., poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2018r., poz. 2268) i § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r.r.
w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 255), po zapoznaniu się z protokołem poboru próby wody z Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywanego do Kąpieli Centrum Aktywnego Wypoczynku „Borek” nr NHK-431-131/19 z dnia 25 czerwca 2019r. (wizualna ocena jakości wody w Miejscu Okazjonalnie Wykorzystywanym do Kąpieli Centrum Aktywnego Wypoczynku  „Borek”) i sprawozdaniem nr LZT/W/979/N/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. z badania powyższej próby wody,

 wydał opinię nr 74/19 o przydatności do kąpieli wody
 w Miejscu Okazjonalnie Wykorzystywanym do Kąpieli  Centrum Aktywnego Wypoczynku „Borek”,  Borek 302, 32-765 Rzezawa

 

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 2 lipca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dotyczący jakości wody w Basenie odkrytym Łąkta Górna (inny obiekt wykorzystywany do kąpieli)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje użytkowników Basenu Odkrytego Łąkta Górna (inny obiekt przeznaczony do kąpieli), iż wyniki analiz próbek wody pobranych w dniu 17.06.2019r. w ramach kontroli wewnętrznej wykazały, że

woda w w/w obiekcie

jest przydatna do kąpieli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na postawie sprawozdania z badań  nr 1390/Z/2019  i nr 1391/Z/2019  z dnia 26.06.2019r. (data wpływu: 02.07.2019r.) stwierdza, że w ramach oznaczonych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w pobranych próbkach jakości wody jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz.U. z 2015r., poz. 2016).

                                                                                                                                           Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 18 czerwca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 11 czerwca 2019r., nr sprawozdania 194/Z/06/2019 (data wpływu: 14 czerwca 2019r.)z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie (punkt poboru: kran – Publiczna Szkoła Podstawowa, Chronów 173, 32-720 Nowy Wiśnicz), stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem badanych parametrów (tj.Bakterie grup coli, Escherichia coli, Enterokoki, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, mętność, barwa, zapach, smak, ph, przewodność elektryczna właściwa, amonowy jon) odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 18 czerwca 2019r. wydał decyzję nr 98/19 stwierdzającą wygaśnięcie w pkt 1
decyzję nr 88/19, znak: NHK-430-01-19-04/19 z dnia 20 maja 2019r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia,
jak również innych celów.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni