chwilowki

Komunikat z dnia 15 lipca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbek wody pobranych dnia 12 lipca 2019r. (data wpływu sprawozdań z badań: 15 lipca 2019r.) przez przedstawicieli PPIS w Bochni – numerysprawozdań wraz z punktami poboru:

- nr LZT/W/1104/N/2019 - Urząd Gminy w Łapanowie,

- nr LZT/W/1105/N/2019 - Gminny Zakład Komunalny Kobylec,

- nr LZT/W/1108/N/2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie,

- nr LZT/W/1107/N/2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabiu,

- nr LZT/W/1106/N/2019 - Stacja Uzdatniania Wody w Chrostowej,

(zakres oznaczonych parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, glin, przewodność elektryczna, Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe oraz Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC)

stwierdza, że jakość wody w Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa w zakresie badanych parametrów odpowiada wymaganiomokreślonym wRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 15 lipca 2019r. wydał decyzję nr 110/19, znak: NHK-430-01-10-22/19 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 106/19 z dnia 9 lipca 2019r. o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców gminy Łapanów i miejscowości Zagórzany w gminie Gdów


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 11 lipca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska - Nieszkowice Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr 239/Z/07/2019 z badania próbki wody pobranej dnia 8 lipca 2019r. (data wpływu: 11 czerwca 2019r.) zleconym przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlec 250, 32-744 Łapczyca stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, która wyniosła >300 jtk/1ml (wartość dopuszczalna bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200jtk/1ml w kranie konsumenta).

Ponadto na podstawie sprawozdania nr LW/2592/NS/2019 z badania próby wody pobranej dnia 8 lipca 2019r. (data wpływu: 10 lipca 2019r.) przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, stwierdza się przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartość parametru Σ Chloranów i chlorynów, która wynosi 0,99±0,19 mg/l (wartość dopuszczalna 0,7 mg/l w kranie konsumenta).                                    

W związku z powyższym PPIS w Bochni wydał decyzję nr 107/19 stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska - Nieszkowice Wielkie

Woda możliwa jest do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Wodę należy gotować przez min. 2 minuty.

PRZEGOTOWANIU wymaga woda wykorzystywana do:

- przygotowywania posiłków,

- mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw,

- mycia zębów,

- mycia naczyń kuchennych,

- kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda BEZ PRZEGOTOWANIA może być stosowana do:

- codziennego mycia,

- prania odzieży,

- prac porządkowych (np.: mycia podłóg),

- spłukiwania toalet.

Strefa Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie  zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Nieszkowice Wielkie, Wola Nieszkowska

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody
do spożycia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

 

 

Komunikat z dnia 09 lipca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej przez przedstawicieli PPIS w Bochni w dniu 08 lipca 2019r. - sprawozdanie nr LW/2593-1/ NS/2019 (data wpływu: 09 lipca 2019r.) stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy coli, która wyniosła 4 jtk/100ml wody (wartość dopuszczalna 0 jtk/100ml), Escherichia coli 4 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml)

W związku z powyższym wydano decyzję stwierdzającą
brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chrostowa

Do zakażenia organizmu człowieka  bakteriami grupy Coli i Escherichia coli dochodzi po wypiciu  skażonej wody przez konsumenta, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych. Natomiast kąpiel w wodzie zanieczyszczonej bakteriami grupy Coli i Escherichia coli może być przyczyną wystąpienia infekcji dróg moczowych.

 W związku z powyższym:

1.    Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do spożywania posiłków.

2.    Woda z kranu nie może być używana w procesie produkcyjnym żywności.

3.    Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.

4.    Woda z kranu nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.

5.    Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest spłukiwania toalet.

Gminny Zakład Komunalny Kobylec 64 a, 32-740 Łapanów jako zarządca obiektu został zobowiązany do poinformowania osób korzystających z wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chrostowa o jej braku przydatności do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

W dniu 08 lipca 2019r. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  pobrał   próbę wody do spożycia z Gminnego Zakładu Komunalnego w Kobylcu.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w Chrostowej zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia gminę Łapanów i m. Zagórzany w gminie Gdów.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Chrostowa zaopatruje 5420 osób.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

 

 

 

 

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni z dnia 10 lipca 2019r. - Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r.   o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U.
z  2019r. poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1 a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268) i § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r.
w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody  w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 255) po zapoznaniu się z:

-protokołem poboru próby wody z kąpieliska Zalew Łapanów nr 1310/2019 z dnia 19.06.2019r. (wizualna ocena jakości wody w kąpielisku)

-sprawozdaniem  nr 1408/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. z badania wody pobranej dnia 19.06.2019r. z kąpieliska Zalew Łapanów

 wydał w dniu opinię nr 78/19 o przydatności wody do kąpieli
w Kąpielisku Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

         mgr inż. Halina Bielec

Informacje o kąpielisku są na bieżąco aktualizowane w Serwisie Kąpieliskowym – zakładka na stronie PSSE w Bochni.

Link do Kąpieliska Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielisko/567

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni z dnia 05 lipca 2019r. dotyczący jakości wody w Basenie odkrytym Leksandrowa ( inny obiekt wykorzystywany do kąpieli)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje użytkowników Basenu Odkrytego Leksandrowa (inny obiekt przeznaczony do kąpieli), iż wyniki analiz próbek wody pobranych w dniu 19.06.2019r. wykazały, że

woda w w/w obiekcie

jest warunkowo przydatna do kąpieli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na postawie sprawozdania z badań   nr SB/66778/06/2019  (basen mały – potencjał redox wynosi 668±30 mV, wartość minimalna  770 mV) nr SB/66776/06/2019 ( basen duży – potencjał redox wynosi 656±30 mV, wartość minimalna 770 mV, ph 8,1±0,2; wartość wymagana dla ph wynosi 6,5 – 7,6; trichlorometan (chloroform) wynosi 0,062±0,019 mg/l wartość wymagana ≤0,03 mg/l) z dnia 26.06.2019r. (data wpływu: 04.07.2019r.) stwierdza, że w ramach oznaczonych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w pobranych próbkach wody basenowej występują zaniżone bądź zawyżone wartości parametrów fizyko-chemicznych
( potencjał redox, chloroform i ph) w stosunku do norm zawartych w Rozporządzenia Ministra Zdrowia   z dnia 9 listopada 2015r. ( Dz.U z 2015r. poz. 2016).

W zakresie oznaczanych parametrów bakteriologicznych woda basenowa spełnia stawiane wymagania przez powyżej cytowane rozporządzenie.

W dniu 2.07.2019r. zostały pobrane próby wody basenowej przez PPIS w Bochni po otrzymaniu wyników zostanie wydany komunikat.

                                                                                                                                                                                                                Państwowy Powiatowy

    Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni