chwilowki

Komunikat Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r.   o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z  2019r. poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1 a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268) i § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r.
w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody  w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 255) po zapoznaniu się z:

-protokołem poboru próby wody z kąpieliska Zalew Łapanów nr 1522/2019 z dnia 17.07.2019r. ( data wpływu: 31.07.19r.) -  ( wizualna ocena jakości wody w kąpielisku)

-sprawozdaniem  nr 1675/Z/2019 z dnia 22.07.2019r. z badania wody pobranej dnia 17.07.2019r. z kąpieliska Zalew Łapanów ( data wpływu: 31.07.19r.)

 

 wydał w dniu opinię nr 86/19 o przydatności wody do kąpieli
w Kąpielisku Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

 

Informacje o kąpielisku są na bieżąco aktualizowane w Serwisie Kąpieliskowym – zakładka na stronie PSSE w Bochni.

Link do Kąpieliska Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielisko/567

Komunikat z dnia 19 lipca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr LZT/W/1140/N/2019 z badania próbki wody pobranej przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dnia 16 lipca 2019r. (data wpływu: 19 lipca 2019r.)  stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, która wyniosła 690 jtk/1ml (wartość dopuszczalna bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200jtk/1ml w kranie konsumenta).                                   

W związku z powyższym PPIS w Bochni wydał decyzję nr 112/19 stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana

Woda możliwa jest do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Wodę należy gotować przez min. 2 minuty

PRZEGOTOWANIU wymaga woda wykorzystywana do:

- przygotowywania posiłków,

- mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw,

- mycia zębów,

- mycia naczyń kuchennych,

- kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda BEZ PRZEGOTOWANIA może być stosowana do:

- codziennego mycia,

- prania odzieży,

- prac porządkowych (np.: mycia podłóg),

- spłukiwania toalet.

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana  zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Trzciana, Kamionna, Kierlikówka, Łąkta Dolna, Rdzawa, Ujazd i Leszczynę

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 11 lipca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska - Nieszkowice Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr 239/Z/07/2019 z badania próbki wody pobranej dnia 8 lipca 2019r. (data wpływu: 11 czerwca 2019r.) zleconym przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlec 250, 32-744 Łapczyca stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, która wyniosła >300 jtk/1ml (wartość dopuszczalna bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200jtk/1ml w kranie konsumenta).

Ponadto na podstawie sprawozdania nr LW/2592/NS/2019 z badania próby wody pobranej dnia 8 lipca 2019r. (data wpływu: 10 lipca 2019r.) przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, stwierdza się przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartość parametru Σ Chloranów i chlorynów, która wynosi 0,99±0,19 mg/l (wartość dopuszczalna 0,7 mg/l w kranie konsumenta).                                    

W związku z powyższym PPIS w Bochni wydał decyzję nr 107/19 stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska - Nieszkowice Wielkie

Woda możliwa jest do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Wodę należy gotować przez min. 2 minuty.

PRZEGOTOWANIU wymaga woda wykorzystywana do:

- przygotowywania posiłków,

- mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw,

- mycia zębów,

- mycia naczyń kuchennych,

- kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda BEZ PRZEGOTOWANIA może być stosowana do:

- codziennego mycia,

- prania odzieży,

- prac porządkowych (np.: mycia podłóg),

- spłukiwania toalet.

Strefa Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie  zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Nieszkowice Wielkie, Wola Nieszkowska

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody
do spożycia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

 

 

Komunikat z dnia 15 lipca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbek wody pobranych dnia 12 lipca 2019r. (data wpływu sprawozdań z badań: 15 lipca 2019r.) przez przedstawicieli PPIS w Bochni – numerysprawozdań wraz z punktami poboru:

- nr LZT/W/1104/N/2019 - Urząd Gminy w Łapanowie,

- nr LZT/W/1105/N/2019 - Gminny Zakład Komunalny Kobylec,

- nr LZT/W/1108/N/2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie,

- nr LZT/W/1107/N/2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabiu,

- nr LZT/W/1106/N/2019 - Stacja Uzdatniania Wody w Chrostowej,

(zakres oznaczonych parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, glin, przewodność elektryczna, Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe oraz Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC)

stwierdza, że jakość wody w Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa w zakresie badanych parametrów odpowiada wymaganiomokreślonym wRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 15 lipca 2019r. wydał decyzję nr 110/19, znak: NHK-430-01-10-22/19 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 106/19 z dnia 9 lipca 2019r. o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców gminy Łapanów i miejscowości Zagórzany w gminie Gdów


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni z dnia 10 lipca 2019r. - Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r.   o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U.
z  2019r. poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1 a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268) i § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r.
w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody  w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 255) po zapoznaniu się z:

-protokołem poboru próby wody z kąpieliska Zalew Łapanów nr 1310/2019 z dnia 19.06.2019r. (wizualna ocena jakości wody w kąpielisku)

-sprawozdaniem  nr 1408/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. z badania wody pobranej dnia 19.06.2019r. z kąpieliska Zalew Łapanów

 wydał w dniu opinię nr 78/19 o przydatności wody do kąpieli
w Kąpielisku Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

         mgr inż. Halina Bielec

Informacje o kąpielisku są na bieżąco aktualizowane w Serwisie Kąpieliskowym – zakładka na stronie PSSE w Bochni.

Link do Kąpieliska Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielisko/567

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni