chwilowki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTOR POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W BOCHNI OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W BOCHNI, UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 5, 32-70

 
1.  Nazwa stanowiska, wymiar etatu, wynagrodzenie:
 
a.Stanowisko – Referent z zadaniami sekretarki w PSSE w Bochni
b.Wymiar czasu pracy – pełny etat. 
c. Wynagrodzenie wg rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej z dnia 17 lipca 2014 r. (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 304 z późn.zm.)
 
2.Wymagania niezbędne:
 
a. Wykształcenie średnie (preferowane wykształcenie wyższe na kierunku administracja, ekonomia lub zarządzanie).
b. Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
c. Biegła znajomość obsługi programów komputerowych (pakiet Office, platforma e-puap, EZD- Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją).
d. Znajomość obsługi urządzeń biurowych.
e. Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.
f. Dyspozycyjność.
g. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
h. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 
3. Wymagania dodatkowe:
 
a. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, administracji, zamówień publicznych, bhp, prawa pracy.
b. Preferowana praktyka zawodowa na samodzielnym lub podobnym stanowisku pracy.
c. Umiejętność redagowania pism urzędowych oraz redagowania wewnętrznych aktów prawnych.
d. Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
e. Umiejętność kontaktowania się z klientami Stacji oraz współpraca w zespole.
f. Prawo jazdy kat. B.
 
4. Zakres wykonywanych zadań i odpowiedzialności: 
 
a. Obsługa sekretariatu.
b. Organizowanie właściwego obiegu dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących zgodni z Instrukcją Kancelaryjną. Właściwa, taktowna informacja. Rzetelne i terminowe przekazywanie informacji służbowych dyrektorowi i pracownikom wszystkich komórek organizacyjnych PSSE.
c. Załatwianie spraw organizacyjnych Stacji, 
d. Prowadzenie spraw związanych z zakupami i rozdziałem, magazynowaniem materiałów i sprzętu zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
e. Przygotowywanie i aktualizacja informacji do BIP i strony internetowej Stacji. 
f. Terminowe sporządzanie elektronicznych sprawozdań. 
g. Prowadzenie zbioru zarządzeń, instrukcji, przepisów.
h. Prowadzenie archiwum Stacji.
i. Obsługa interesantów, udzielanie informacji.
j. Dbanie o zabezpieczenie pomieszczeń Stacji, stan sanitarno – porządkowy 
k. Prowadzenie ewidencji wyjść i delegacji służbowych pracowników.
 
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:
 
• Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bochni, 32-700 Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 5, na potrzeby rekrutacji na stanowisko referenta w Oddziale Ekonomicznym i Administracyjnym - wraz z własnoręcznym podpisem. 
Uwaga: CV kandydatów bez ww. klauzuli nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone. 
 
• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów. 
 
6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty należy składać: osobiście, elektronicznie lub listownie w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent z zadaniami sekretarki w PSSE w Bochni” na adres:
 
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bochni 
ul. Konstytucji 3-go Maja 5,  
32-700 Bochnia
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Termin składania ofert do dnia 10 lipca 2018 r. do godz. 14oo.
 
7. Dodatkowe informacje:
 
• Lista zakwalifikowanych kandydatów oraz terminy postępowania kwalifikacyjnego zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni.                                                                           
• Stacja zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyny.
• Na terenie Stacji obowiązuje całkowity zakaz palenia.
• Do składnia ofert zachęcamy osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.
• Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego będzie można odebrać w terminie jednego miesiąca od zakończenia naboru. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Szczegółowe informacje udziela Sekcja Kadr: tel. 14 612 39 47 wew.10
Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekracza 10 % w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
 
 
Klauzula obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji
 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „Rozporządzeniem (UE) 2016/679”, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni, Konstytucji 3 Maja 5, 32-700 Bochnia - zwana dalej „PSSE”, informuje Panią/Pana, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni, Konstytucji 3 Maja 5, 32-700 Bochnia e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;  telefon : (+48) 14 612 39 47. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;  tel. (+48) 14 612 39 47
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb trwającego postępowania rekrutacyjnego w zakresie określonym art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). Konsekwencją braku podania danych osobowych jest niedopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego. 
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych Dz. U z 2018 poz. 1000 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego i po upływie tego okresu zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych oraz zbioru papierowego administratora. 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (UE) 2016/679. 
 

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni