chwilowki

Choroby zawodowe

 

  Art. 2351   Kodeksu Pracy definiuje chorobę zawodową:

 „ Za chorobę zawodowa uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych  narażeniem zawodowym”.

Osoby   zobowiązane   do zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej:

- pracodawca,

- lekarz podmiotu  właściwego do rozpoznania choroby zawodowej,

-lekarz,

- lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie choroby zawodowej u pacjenta

Prawo zgłoszenia choroby zawodowej przysługuje pracownikowi lub byłemu pracownikowi, który podejrzewa, że występujące u niego objawy  mogą wskazywać na chorobę zawodową , przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenia za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Jednostkami orzeczniczymi  I stopnia  w zakresie chorób zawodowych są :

1.    Poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy;

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie, ul. Zygmunta Augusta 1,31-504 Kraków,

sekretariat tel. 12 424-20-42

centrala tel. 12 424-20-00, 12 293-39-00

2.    Kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów medycznych.

3.    Poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego - w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych.

4.    Podmioty lecznicze, w których nastąpiła hospitalizacja  – w zakresie  rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby.

 

Jednostkami orzeczniczymi II stopnia  od orzeczeń wydanych przez lekarzy zatrudnionych w jednostkach orzeczniczych I stopnia są instytuty badawcze w dziedzinie medycyny Pracy.

Podejrzenie choroby zawodowej  zgłasza się:

1.    Właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

2.    Właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Wykaz jednostek chorobowych uznanych za zawodowe wraz z okresem w którym wystąpienie  udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania  choroby zawodowej pomimo  wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym  znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych   ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1367):

 

1. Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane

przez substancje chemiczne

w przypadku zatruć ostrych – 3 dni  od ustania narażenia

w przypadku zatruć przewlekłych – w zależności  od rodzaju substancji

 

2. Gorączka metaliczna 3 dni  od ustania narażenia

 

3. Pylice płuc:

1) pylica krzemowa nie można określić

2) pylica górników kopalń węgla nie można określić

3) pylico-gruźlica nie można określić

4) pylica spawaczy nie można określić

5) pylica azbestowa oraz pozostałe pylice krzemianowe nie można określić

6) pylica talkowa nie można określić

7) pylica grafitowa nie można określić

8) pylice wywoływane pyłami metali nie można określić

 

4. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:

1) rozległe zgrubienia opłucnej nie można określić

2) rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia nie można określić

3) wysięk opłucnowy -3 lata od ustania narażenia

 

5. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało

trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem

natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej

(FEV1) poniżej 60% wartości należnej, wywołane narażeniem

na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy

zawodowej co najmniej w 30% przypadków stwierdzono na

stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych

stężeń

1 rok  od ustania narażenia

 

6. Astma oskrzelowa -1 rok od ustania narażenia

 

7. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych:

1) postać ostra i podostra -  1 rok od ustania narażenia

2) postać przewlekła  - 3 lata od ustania narażenia

 

8. Ostre uogólnione reakcje alergiczne 1 dzień

 

9.   Byssinoza 7 dni

10. Beryloza nie można określić

 

11. Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych nie można określić

 

12. Alergiczny nieżyt nosa - 1 rok od ustania narażenia

 

13. Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym -1 rok od ustania narażenia

 

14. Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami

o działaniu żrącym lub drażniącym  2 lata od ustania narażenia

 

15. Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym

wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:

1) guzki  głosowe  twarde  - 2 lata od ustania narażenia

2) wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych 2 lata

3) niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością

fonacyjną głośni i trwałą dysfonią 2 - lata  - od ustania narażenia

 

16. Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego:

1) ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego

ciała lub przeważającej jego części   2 miesiące od ustania narażenia

2) ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-

martwiczych skóry i tkanki podskórnej  1 miesiąc od ustania narażenia

3) przewlekłe popromienne zapalenie skóry nie można określić

4) przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego nie można określić

5) zaćma popromienna 10 lat  od ustania narażenia

 

 

17. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników

występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze

u ludzi:

1) rak płuca, rak oskrzela indywidualnie w zależności od okresu

latencji nowotworu

2) międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej indywidualnie w zależności od okresu

latencji nowotworu

3) nowotwór układu krwiotwórczego indywidualnie w zależności od okresu

latencji nowotworu

4) nowotwór skóry indywidualnie w zależności od okresu

latencji nowotworu

5) nowotwór pęcherza moczowego indywidualnie w zależności od okresu

latencji nowotworu

6) nowotwór wątroby indywidualnie w zależności od okresu

latencji nowotworu

7) rak krtani indywidualnie w zależności od okresu

latencji nowotworu

8) nowotwór nosa i zatok przynosowych indywidualnie w zależności od okresu

latencji nowotworu

9) nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego

z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10%

indywidualnie, po oszacowaniu ryzyka

 

18. Choroby skóry:

1) alergiczne kontaktowe zapalenie skóry 2 lata od ustania narażenia

2) kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia 1 miesiąc  od ustania narażenia

3) trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze 1 miesiąc od ustania narażenia

4) drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach

sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych   1 miesiąc od ustania narażenia

5) grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym

pochodzącym od zwierząt  1 miesiąc  od ustania narażenia

 

6) pokrzywka kontaktowa  - 2 miesiące  od ustania narażenia

7) fotodermatozy zawodowe -  2 lata od ustania narażenia

 

19. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania

pracy:

1) przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki- 1 rok od ustania narażenia

2) przewlekłe zapalenie kaletki maziowej -1 rok od ustania narażenia

3) przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji

klęczącej lub kucznej  1 rok  od ustania narażenia

4) przewlekłe zapalenie okołostawowe barku  - 1 rok od ustania narażenia

5) przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej -1 rok - od ustania narażenia

6) zmęczeniowe złamanie kości  -  1 rok od ustania narażenia

 

20. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane

sposobem wykonywania pracy:

1) zespół cieśni w obrębie nadgarstka -1 rok od ustania narażenia

2) zespół rowka nerwu łokciowego - 1 rok od ustania narażenia

3) zespół kanału de Guyona - 1 rok

4) uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących

pracę w pozycji kucznej  - 1 rok od ustania narażenia

 

21. Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego

lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony

podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB

w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna

dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz

2 lata od ustania narażenia

 

22. Zespół wibracyjny:

1) postać naczyniowo-nerwowa - 1 rok od ustania narażenia

2) postać kostno-stawowa -3 lata  od ustania narażenia

3) postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa - 3 lata od ustania narażenia

 

23. Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia

atmosferycznego:

1) choroba dekompresyjna- 5 lat  od ustania narażenia

2) urazy ciśnieniowe -3 dni  od ustania narażenia

3) następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym

Ciśnieniem   -3 dni od ustania narażenia

 

24. Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur

otoczenia:

1) udar cieplny albo jego następstwa -1 rok od ustania narażenia

2) wyczerpanie cieplne albo jego następstwa -1 rok  od ustania narażenia

3) odmroziny 1 rok  od ustania narażenia

 

25. Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi,

chemicznymi lub biologicznymi:

1) alergiczne zapalenie spojówek - 1 rok od ustania narażenia

2) ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym

3 dni od ustania narażenia

3) epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki -1 rok od ustania narażenia

4) zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi -3 lata od ustania narażenia

5) zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego

lub długofalowego nadfioletowego  - 10 lat  od ustania narażenia

6) centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane

krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem

widzialnym z obszaru widma niebieskiego  - 3 lata  od ustania narażenia

 

 

 

26. Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa nie można określić

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni