chwilowki

Komunikaty

Ogłoszenie Nr 1 /2018 O sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu

 Bochnia, dnia 30 listopada 2018 r.

AE-244-1/18

Ogłoszenie Nr 1 /2018

O sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego

w trybie przetargu

 

 

Podstawa prawna:

§ 8 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 w zw. Z § 26 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów, w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa    z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 rok, poz.729)

1.   Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bochni, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 32-700 Bochnia, NIP 868-10-20-308, tel. (+48) 14 612 32 34, fax (+48) 14 612 39 47.

 

2.   Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Rozstrzygniecie przetargu odbędzie się w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej    w Bochni, ul. Konstytucji 3 Maja 5, w dniu 17 grudnia 2018 roku o godz.1300.

3.   Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Składniki rzeczowe majątku ruchomego będące przedmiotem aukcji można oglądać  w siedzibie Stacji w dniach od 30 listopada 2018 roku do 14 grudnia 2018 roku, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. Osoba do kontaktu: Agnieszka Twardosz (+48) 14 612 39 47.

4.   Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż składników majątku wyszczególnionych w tabeli.

Lp

Nazwa składnika

rzeczowego majątku

ruchomego

Nr inwentarzowy

Rok nabycia

Ilość

Cena minimalna brutto (zł)

Wadium

(zł)

1

2

3

4

5

6

7

1

Drukarka OKI igłowa

PN-31-12/13

2005

1

50,00

5,00 

2

Biurko

PN -91-1/39

bd

1

25,00

3,00 

3

Biurko

PN-91-1/25

1996

1

50,00

5,00 

4

Biurko

PN -91-1/24

bd

1

25,00

3,00 

5

Biurko

PN -91-1/23

1995

1

25,00

3,00 

6

Biurko

PN -91-1/51

2008

1

50,00

5,00 

7

Biurko

PN -91-1/52

2008

1

50,00

5,00 

8

Biurko

PN-91-1/35

2000

1

40,00

4,00 

9

Biurko

PN-91-1/30

1999

1

25,00

3,00 

10

Biurko

PN-91-1/26

1997

1

25,00

3,00 

11

Biurko

PN-91-1/29

1999

1

40,00

4,00 

12

Biurko

PN-91-1/43

2003

1

25,00

3,00 

13

Biurko

PN -91-1/31

1999

1

25,00

3,00 

14

Biurko

PN -91-1/2

bd

1

25,00

3,00 

15

Biurko

PN -91-1/3

bd

1

25,00

3,00 

16

Biurko

PN- 91-1/10

bd

1

25,00

3,00 

17

Biurko

PN-91-1/53

2010

1

50,00

5,00 

18

Biurko

PN-91 -1 /54

2010

1

50,00

5,00 

19

Biurko

PN-91-1/29

1999

1

50,00

5,00 

20

Biurko z nadstawką

PN -91-1/28

1998

1

50,00

5,00 

21

Biurko pod komputer

PN-91-1/46

2005

1

50,00

5,00 

22

Krzesło

PN -91-8/10

bd

1

25,00

3,00 

23

Krzesło drewniane

PN-91-8/39

bd

1

25,00

3,00 

24

Szafka pod drukarkę

PN-91-33/42

2010

1

45,00

5,00 

25

Zestaw do mierzenia tłuszczu

PN-31-13/1

2003

1

100,00

10,00

 

5.   Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wcześniejsze wniesienie wadium w wysokości 10% ceny minimalnej. Wysokość wadium określono w powyższej tabeli. Wadium należy wpłacić na konto Powiatowej Stacjo Sanitarno - Epidemiologicznej w Bochni NBP O/O w Krakowie    nr 55 1010 1270 0010 9413 9120 0000 z dopiskiem „aukcja nr 1/18 – nazwa przedmiotu aukcji, numer inwentarzowy”. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium złożone przez osoby, których oferty nie zostały wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie po jej zakończeniu.

Nie podlega zwrotowi wadium w przypadku, gdy: uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6.   Wymaganie dotyczące składanych ofert.

Oferta pisemna powinna zawierać:

1)   imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2)   oferowana cenę i warunki jej zapłaty;

3)   oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bochni, ul. Konstytucji 3 Maja 5, do dnia 14 grudnia 2018 roku do godz. 1200.

Preferowane będą oferty zakupu wszystkich wymienionych w tabeli składników rzeczowych majątku ruchomego.

7.   Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, bez podania przyczyny

8.   Inne postanowienia:

a)   w przypadku złożenia jednej ważnej oferty, przetarg uważa się za przeprowadzony;

b)   o wynikach przetargu, oferenci zostają powiadomienie niezwłocznie;

c)    wybrany nabywca, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży i zapłacenia ceny nabycia, w terminie 7 dni od daty zawarcia sprzedaży;

d)   wydanie nabywcy przedmiotu aukcji nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia;

e)   nabywca otrzyma fakturę;

f)    zakupiony przedmiot aukcji należy odebrać we własnym zakresie i na swój koszt; wszelkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży obciążającą w całości nabywcę;

g)   nabywca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu;

h)   sprzedawca nie odpowiada za braki i wady przedmiotu przetargu. 

 

 

Dyrektor Powiatowej Stacji

Sanitarno Epidemiologicznej w Bochni

Halina Bielec

Światowy Dzień AIDS

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zorganizował w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS spotkanie edukacyjne dla dzieci z Przedszkola i Oddziału przedszkolnego w Łazach, które  przeprowadzono  w oparciu o książeczkę do kolorowania „Zawsze Razem”.

Książeczka  poprzez obrazki oraz tekst opowiada historię Dominika, który jest zakażony wirusem HIV oraz Kasi, jego starszej siostry. Przygody rodzeństwa i ich przyjaciół komentuje Miś Dyzio. Zapoznanie się z ich historią pozwala rozwiać wątpliwości i uprzedzenia dotyczące obcowania z osobami zakażonymi HIV w sytuacjach życia codziennego oraz przypomina, że osoby chore, jak my wszyscy, potrzebują  przyjaciół na których mogą zawsze liczyć.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach

Konieczność uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego przez dyrektora szkoły lub placówki w sprawie długości przerw międzylekcyjnych, a także określenie obowiązku dyrektora szkoły lub placówki w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych - to jedne z najważniejszych zmian w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140)
 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/nowelizacja-rozporzadzenia-men-bhp

Dopalacze - nowe narkotyki

„Dopalacze” to nowe narkotyki, których używanie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Nie są bezpieczne, choć niektórzy sprzedający tak twierdzą. Nawet jednokrotne użycie może doprowadzić do nieodwracalnych skutków zdrowotnych. Sprzedawane  jako ten sam produkt lub substancja, przy każdym kolejnym zakupie mogą mieć inny skład.

Przyczyny zażywania dopalaczy podawane przez młodych ludzi to: chęć upodobnienia się do grupy, zaspokojenie ciekawości, dla rozrywki czy  z powodu nudy. Dlatego dobre relacje w rodzinie, jasno wytyczony system wartości, życzliwość i akceptacja, codzienny kontakt, rozmowy i zainteresowanie sprawami dziecka  pomogą uchronić je przed kontaktem z nowymi narkotykami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wraz z Komendą Powiatową Policji w Bochni w październiku i listopadzie przeprowadził prelekcje i warsztaty dla uczniów klas ósmych i klas gimnazjalnych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz, Gminy Rzezawa, Gminy Żegocina, Gminy Łapanów oraz Gminy Drwinia.

Poniżej znajduje się lista numerów telefonów, gdzie każdy może uzyskać pomoc.

800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

801 199 990 – Telefon Zaufania Narkomania

801 889 880 – Telefon Zaufania Uzależnienia behawioralne

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 – Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

 

Mam czas rozmawiać o teście na HIV

Trwa Europejski Tydzień Testowania na HIV, a wraz z nim kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”, promująca dialog o tym dlaczego, kiedy i po co powinniśmy wykonać test.

Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV, rozpoczynający się 23 listopada i 1 grudnia – Światowy Dzień AIDS, są doskonałą okazją, żeby wykonać test w kierunku HIV. Badanie można zrobić anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z 30 punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) w całej Polsce, które w tych dniach będą pracowały częściej oraz dłużej.

Startująca tego samego dnia kampania Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac), inspiruje do rozmowy z bliskimi o HIV i zachęca do wykonania testu. Obok aktorki Marii Seweryn, blogerki lek. Katarzyny Woźniak, autorki bloga „Mama i stetoskop”, czy vlogerki Karoliny Sobańskiej, w działania informacyjno–promocyjne zaangażowali się eksperci: seksuolog i pedagog Profesor Zbigniew Izdebski oraz psycholog Małgorzata Ohme.

„Test powinien zrobić każdy, tylko nie ja” – taka postawa Polaków wobec testu w kierunku HIV wyłania się niestety z wieloletnich badań Krajowego Centrum ds. AIDS. Wskutek takiego myślenia w Polsce codziennie około 3 osoby zakażają się HIV. Od 1985 r. rozpoznano już blisko 23 tys. zakażeń, a tylko co druga zakażona osoba wie, że żyje z wirusem. Choć wciąż za mało osób decyduje się na zrobienie badania, to jednak prawdą jest też, że z roku na rok liczba wykonanych testów jest coraz większa.

„Należy szukać pretekstów do rozmowy. Przykładowo, Polacy często oglądają seriale telewizyjne, w których m.in. podejmowana jest tematyka seksualności, zdrady, używania narkotyków, przemocy, zawodów miłosnych, ciąży itp. To wszystko są według mnie preteksty dla rodziców czy dziadków do tego, aby ten temat w domu wywołać i zachęcić do wyrażenia poglądu przez innych domowników. Chodzi o to, żeby nie pytać wprost, czy dziecko doświadcza takich sytuacji, ale czy to, co pokazywane jest w serialu, bądź w reportażu też go dotyczy. Co ono o tym sądzi” – powiedział Profesor Zbigniew Izdebski, seksuolog, Kierownik Zakładu Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kampania edukacyjna „Mam czas rozmawiać” pokazuje, że rozmowa na temat HIV i testowania jest normalnym i naturalnym sposobem dbania o zdrowie swoje i swoich bliskich oraz elementem edukacji zdrowotnej w rodzinie. Spoty telewizyjne z Marią Seweryn, a przede wszystkim eksperci i blogerzy, którzy do takich rozmów oraz testowania zachęcają, instruują jak podjąć ten trudny dialog. Najważniejsze informacje o HIV oraz przykładowe „Minirozmówki rodzinne” są dostępne na stronie internetowej kampanii tj. https://mamczasrozmawiac.aids.gov.pl

„Bardzo często życzymy sobie zdrowia, ale za tym powinny iść także czyny. Na przykład rozmowa o bezpieczniejszych zachowaniach seksualnych lub wykonaniu testu w kierunku HIV. Problem nadal istnieje, bo milczenie o HIV i innych zakażeniach przenoszonych drogą płciową (STI), nie pozwala nam traktować bezpieczniejszych zachowań seksualnych jako elementu osobistej odpowiedzialności, a badań w kierunku HIV i innych STI jako normalnej diagnostyki” – powiedziała Małgorzata Ohme, psycholog, pisarka i dziennikarka, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz redaktor naczelna serwisu internetowego Onet Kobieta.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 30 czerwca 2018 r. stwierdzono w Polsce 23.233 zakażenia HIV, odnotowano 3.619 zachorowań na AIDS, a 1.398 chorych zmarło – wynika ze statystyk Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. W 2017 r. rozpoznano 1.193 nowe przypadki zakażenia. Do zdecydowanej większości z nich dochodzi w Polsce drogą kontaktów seksualnych.

„Strach i wypieranie faktu, że ten problem może nas dotyczyć, to wciąż częsta reakcja wielu osób, kiedy przychodzi do rozmowy o zapobieganiu zakażeniu HIV lub wykonaniu testu. Lepiej z tym lękiem radzą sobie osoby, które wiedzą, że zakażenie nie jest już wyzwaniem dla medycyny i że można z nim żyć wiele lat, a po osiągnięciu niewykrywalnej wiremii, stać się całkowicie niezakaźnym dla innych osób. Szerzenie tej właśnie wiedzy to jeden z celów kampanii #mamczasrozmawiac” – podsumowała Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.

Warto pamiętać, że test w kierunku HIV można wykonać bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania w 30 punktach w całej Polsce przez cały rok, a nie tylko w czasie Tygodnia Testowania. Pracują w nich wysoko wykwalifikowani doradcy niosący profesjonalną pomoc. Każdy z odwiedzających Punkt ma możliwość poufnej rozmowy zarówno przed, jak i po wykonaniu testu. Adresy i godziny otwarcia punktów konsultacyjno-diagnostycznych są dostępne na stronie: https://aids.gov.pl/pkd

Pliki do pobrania
Download this file (A2_PLAKAT_mamczasrozmawiac.pdf)A2_PLAKAT_mamczasrozmawiac.pdf

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu obchodzony jest  zawsze w trzeci czwartek listopada. Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia. W następnych latach akcja objęła swoim zasięgiem również inne kraje. W Polsce Światowy Dzień Rzucania Palenia obchodzimy od 1991 roku.

W związku z obchodami w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni zorganizowano punkt promocji zdrowia. Chętne osoby palące tytoń mogły skorzystać z badania pomiaru  zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Rozdawano również materiały oświatowo-zdrowotne oraz udzielano porad z zakresu profilaktyki zdrowia.

 

 

 

14 listopada - Światowy Dzień Cukrzycy

Światowy Dzień Cukrzycy przypada corocznie 14 listopada w dzień urodzin Fredericka Bantinga (fizjologa, odkrywcy insuliny oraz laureata nagrody Nobla). W swojej działalności naukowej monitorował wytwarzanie przez trzustkę zwierzęcą hormonu- insuliny. Dzięki czemu w  świecie medycyny nastąpił przełom w leczeniu cukrzycy.

Jak wiemy cukrzyca należy do chorób cywilizacyjnych 21wieku. Zarówno czynniki genetyczne jak i środowiskowe przyczyniają się do jej wystąpienia. W skrócie mówiąc związana jest z zaburzeniami wykorzystania przez komórki organizmu glukozy lub upośledzeniem wydzielania przez trzustkę insuliny . Rezolucja z 2006 roku ogłoszona przez ONZ ustanawia dzień 14 listopada Światowym Dniem Cukrzycy Narodów Zjednoczonych celem powszechnej edukacji  społeczeństwa o chorobie, jej typach, profilaktyce oraz następstwach związanych z jej nie leczeniem.

 

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Frederick_Banting

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Cukrzycy

http://www.medonet.pl/magazyny/wszystko-o-cukrzycy,cukrzyca---przyczyny--objawy-i-leczenie-cukrzycy-typu-1-i-2,artykul,1580080.html

http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?wid=1&news=75

Pliki do pobrania
Download this file (IMG_20181108_205343_221.jpg)IMG_20181108_205343_221.jpg

Informacja o dniu wolnym od pracy 12 listopada 2018 r.

Informujemy, iż zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2117)
• dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni i w tym dniu stacja będzie nieczynna.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni