chwilowki

Komunikaty

Sytuacji epidemiologiczna odry na przestrzeni lat

W Polsce powszechne szczepienia przeciw odrze zostały wprowadzone w 1975 r. dla dzieci w 13-15 miesiącu życia. Szczepienia zostały przyjęte z niechęcią zarówno przez rodziców, jak i lekarzy. Dopiero w latach 90-tych odsetek dzieci szczepionych zgodnie z kalendarzem szczepień przekroczył 75%.

Zachorowania, zapadalność na 100 tys. zgony z powodu odry w Polsce

Wzrost zachorowań na odrę

Zgodnie z danymi NIZP-PZH w całym 2018 roku odnotowano 339 zachorowań na odrę, tj. ponad 5- krotnie więcej w porównaniu do roku 2017 kiedy zachorowały 63 osoby. Zachorowania miały charakter ognisk epidemicznych lub pojedynczych zachorowań. Najwięcej zachorowań wystąpiło  w ciągu ostatnich dwóch miesięcy minionego roku.

Do Polski odra została zawleczona z Państw sąsiednich, jednak jej rozprzestrzenianie się wśród rodaków związane jest ze zmniejszoną liczbą osób zaszczepionych, przez co odpornośc populacyjna Polaków maleje.

W naszym najbliżyszym rejonie najwięcej zachorowań odnotowuje się  na Ukrainie. W 2018 roku zgłoszono 54 481 zachorowań w tym 34277 wśród dzieci.  Zarejestrowano 16 zgonów w tym 12 wśród dzieci.

Osoby, które zachorowały na odrę  w zdecydowanej większości były osobami nieszczepionymi przeciw odrze lub nie ma danych na temat ich szczepień. Dane ECDC wskazują, że wśród wszystkich zgłoszonych przypadków odry w 2017 roku, które wystąpiły u osób o znanym statusie zaszczepienia, 87% to osoby niezaszczepione.

Odra jest wysoce zaraźliwą chorobą, która może wywoływać ciężkie powikłania . Wirus odry przenosi się głównie drogą kropelkową podczas kaszlu lub kichania osoby zakażonej. Osoba chora na odrę zaraża kilka dni wcześniej, zanim wystąpią objawy.

Szczepienie jest jedyną skuteczną metodą ochrony przed odrą.

Szczegółowe informację dotyczące odry dostępne pod adresem: http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/odra/6/#jaki-jest-stan-zaszczepienia-przeciw-odrze-w-polsce

Pliki do pobrania
Download this file (Informacja.pdf)Informacja.pdf

Ogłoszenie Nr 1 /2019 O sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu

Bochnia, dnia 28 stycznia 2019 r.

AE-244-1/19

Ogłoszenie Nr 1 /2019

O sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego

w trybie przetargu

 

 

Podstawa prawna:

§ 8 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 w zw. Z § 26 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów, w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa    z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 rok, poz.729)

1.   Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bochni, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 32-700 Bochnia, NIP 868-10-20-308, tel. (+48) 14 612 32 34, fax (+48) 14 612 39 47.

 

2.   Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Rozstrzygniecie przetargu odbędzie się w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej    w Bochni, ul. Konstytucji 3 Maja 5, w dniu 12 lutego 2019 roku o godz.1300.

3.   Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Składniki rzeczowe majątku ruchomego będące przedmiotem aukcji można oglądać  w siedzibie Stacji w dniach od 28 stycznia 2019 roku do 11 lutego 2019 roku, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Twardosz (+48) 14 612 39 47.

4.   Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż składników majątku wyszczególnionych w tabeli.

Lp

Nazwa składnika

rzeczowego majątku

ruchomego

Nr inwentarzowy

Rok nabycia

Ilość

Cena minimalna brutto (zł)

Wadium

(zł)

1

2

3

4

5

6

7

1

Drukarka OKI igłowa

PN-31-12/13

2005

1

25,00

3,00 

2

Biurko

PN -91-1/39

bd

1

12,50

1,00 

3

Biurko

PN-91-1/25

1996

1

25,00

3,00 

4

Biurko

PN -91-1/24

bd

1

12,50

1,00 

5

Biurko

PN -91-1/23

1995

1

12,50

1,00 

6

Biurko

PN -91-1/51

2008

1

25,00

3,00 

7

Biurko

PN -91-1/52

2008

1

25,00

3,00 

8

Biurko

PN-91-1/35

2000

1

20,00

2,00 

9

Biurko

PN-91-1/30

1999

1

12,50

1,00 

10

Biurko

PN-91-1/26

1997

1

12,50

1,00 

11

Biurko

PN-91-1/29

1999

1

20,00

2,00 

12

Biurko

PN-91-1/43

2003

1

12,50

1,00 

13

Biurko

PN -91-1/31

1999

1

12,50

1,00 

14

Biurko

PN -91-1/2

bd

1

12,50

1,00 

15

Biurko

PN -91-1/3

bd

1

12,50

1,00 

16

Biurko

PN- 91-1/10

bd

1

12,50

1,00 

17

Biurko

PN-91-1/53

2010

1

25,00

3,00 

18

Biurko

PN-91 -1 /54

2010

1

25,00

3,00 

19

Biurko

PN-91-1/29

1999

1

25,00

3,00 

20

Biurko z nadstawką

PN -91-1/28

1998

1

25,00

3,00 

21

Biurko pod komputer

PN-91-1/46

2005

1

25,00

3,00 

22

Krzesło

PN -91-8/10

bd

1

12,50

1,00 

23

Krzesło drewniane

PN-91-8/39

bd

1

12,50

1,00 

24

Szafka pod drukarkę

PN-91-33/42

2010

1

23,00

2,00 

25

Zestaw do mierzenia tłuszczu

PN-31-13/1

2003

1

25,00

3,00

 

5.   Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wcześniejsze wniesienie wadium w wysokości 10% ceny minimalnej. Wysokość wadium określono w powyższej tabeli. Wadium należy wpłacić na konto Powiatowej Stacjo Sanitarno - Epidemiologicznej           w Bochni NBP O/O w Krakowie    nr 55 1010 1270 0010 9413 9120 0000 z dopiskiem „aukcja nr 1/19 – nazwa przedmiotu aukcji, numer inwentarzowy”. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium złożone przez osoby, których oferty nie zostały wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie po jej zakończeniu.

Nie podlega zwrotowi wadium w przypadku, gdy: uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6.   Wymaganie dotyczące składanych ofert.

Oferta pisemna powinna zawierać:

1)   imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2)   oferowana cenę i warunki jej zapłaty;

3)   oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bochni, ul. Konstytucji 3 Maja 5, do dnia 11 lutego 2019 roku do godz. 1200.

Preferowane będą oferty zakupu wszystkich wymienionych w tabeli składników rzeczowych majątku ruchomego.

7.   Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, bez podania przyczyny

8.   Inne postanowienia:

a)   w przypadku złożenia jednej ważnej oferty, przetarg uważa się za przeprowadzony;

b)   o wynikach przetargu, oferenci zostają powiadomienie niezwłocznie;

c)    wybrany nabywca, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży i zapłacenia ceny nabycia, w terminie 7 dni od daty zawarcia sprzedaży;

d)   wydanie nabywcy przedmiotu aukcji nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia;

e)   nabywca otrzyma fakturę;

f)    zakupiony przedmiot aukcji należy odebrać we własnym zakresie i na swój koszt; wszelkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży obciążającą w całości nabywcę;

g)   nabywca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu;

h)   sprzedawca nie odpowiada za braki i wady przedmiotu przetargu. 

 

Dyrektor Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej

w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

 

 

Jak szkodzi smog?

Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego są jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie populacji. Związki chemiczne zawarte w smogu  mogą  m.in. wywoływać alergie, przyczyniać się do rozwoju chorób płuc, zwiększać podatność na infekcję dróg oddechowych.

Grypa

Grypa– ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem grypy. Szczyt sezonu grypowego w Polsce przypada na okres styczeń - marzec.

OBJAWY KLINICZNE

  • objawy ogólne- złe samopoczucie (uczucie ogólnego rozbicia), dreszcze, przeczulica skóry, ciepłota ciała powyżej 37,8°C
  • objawy ze strony układu oddechowego- surowicza wydzielina z nosa, ból gardła, chrypka, bóle w klatce piersiowej, suchy „szczekający” kaszel prowokujący wymioty
  • objawy ze strony innych układów- ból głowy, brak łaknienia, bole mięśniowe, zawroty głowy, biegunka, bóle brzucha, nudności i wymioty, senność lub ospałość (występuje u około 50% dzieci poniżej 4 roku życia, lecz tylko u 10% dzieci w wieku między 5 a 14 rokiem życia).

Jak odróżnić grypę od przeziębienia?

Grypa w łagodnej formie często mylona jest z przeziębieniem. Powikłania pogrypowe niejednokrotnie uwidaczniają się dopiero po pewnym czasie od przebytej infekcji.  
 

OBJAWY

PRZEZIĘBIENIE

GRYPA

Gorączka

rzadko

wysoka

Ból głowy

rzadko

często

Bóle mięśniowo-stawowe

rzadko, łagodne

często, b. dokuczliwe

Zmęczenie i osłabienie

łagodne

często długotrwałe

Krańcowe wyczerpanie

nigdy

często

Katar

często

często o małym nasileniu

Kaszel

łagodny

łagodny, często towarzyszy ból gardła

Pamiętaj!!!Najskuteczniejszą metodą uniknięcia zachorowania są szczepienia ochronne. Przypominamy również o ogólnych zasadach profilaktyki, aby uniknąć zarażenia: myj często ręce, unikaj bliskiego kontaktu z chorymi osobami, dbaj o siebie, dużo sypiaj, unikaj stresu, bądź aktywnym fizycznie, pij dużo płynów i zdrowo się odżywiaj.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni