Komunikaty

Portal szczepienia.info

Szczepienia.info

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny informuje, że od początku września działa nowa strona internetowa: www.szczepienia.info.

Celem jest przekazywanie bezstronnych, obiektywnych informacji na temat szczepionek i szczepień. Portal należy do sieci Vaccine Safety Net (VSN) i posiada akredytację WHO jako platforma wiedzy na temat szczepień dla rodziców i osób zainteresowanych tą tematyką. Informacje na portalu są przygotowywane przez ekspertów NIZP-PZH oraz współpracujących lekarzy wakcynologów, w oparciu o aktualne fakty naukowe.

link do strony Szczepienia.info: http://szczepienia.pzh.gov.pl/

Ponadto Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zaprasza również do polubienia profilu na Facebooku www.facebook.com/Szczepienia.info oraz aktywny udział w dyskusjach w tym kanale.

Programy edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2017/2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni uprzejmie informuje, że  w roku szkolnym 2017/2018  realizowane będą profilaktyczne programy edukacyjne:

 „Czyste Powietrze Wokół Nas”. Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa Palenia Tytoniu i stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, którego adresatami są  dzieci w wieku 5 i 6 lat uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz ich rodzice i opiekunowie. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie  radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

„Nie pal przy mnie proszę”. Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej. Skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych, a jego celem głównym jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

„Bieg po zdrowie” to kolejny program profilaktyki antytytoniowej inicjowany przez Państwową Inspekcje Sanitarną we współpracy z resortem edukacji. Celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów. Adresowany  jest do uczniów klas IV szkół podstawowych ich rodziców i opiekunów.

„Znajdź właściwe rozwiązanie”. Program jest kontynuacją działań edukacyjnych w ramach rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa Palenia Tytoniu. Jego adresatami są uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów. Celem głównym jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

„Trzymaj Formę!”.Program ma na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu  o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu, dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym, opracowują najlepsze i najciekawsze metody propagowania zasad zdrowego stylu życia zarówno w szkole jak i w rodzinie. Adresatami programu są uczniowie klas V-VII szkół podstawowych  oraz uczniowie  gimnazjów.

ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Program powstał w odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną w zakresie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyjątkowość programu polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi.Głównym celem jest ograniczenie używania alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 „Wybierz Życie – Pierwszy Krok" program profilaktyki raka szyjki macicy jest realizowany pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Celem głównym programu jest zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę. Adresaci programu są uczniowie klas I szkół ponadgimnazjalnych, ich rodzice i opiekunowie, kadra pedagogiczna.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi również szeroko zakrojoną działalność edukacyjno – prewencyjną w obszarze profilaktyki pierwszorzędowej w oparciu o Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, którego celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HIV oraz poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich. Adresatami programu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci, personel i pacjenci podmiotów leczniczych, kobiety w ciąży lub planujące macierzyństwo oraz osoby dorosłe (w wieku 18-39 lat) zmieniające często partnerów seksualnych, podejmujące ryzykowne zachowania seksualne. W ramach programu prowadzone są kampanie społeczne skierowane do ogółu społeczeństwa.

 

Placówki oświatowe wyrażające chęć realizacji wybranych programów proszone są o  zgłoszenie udziału w terminie do 20 września 2017r. do powiatowego koordynatora telefonicznie 14 612 39 47 wew.12 lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy do udziału w realizacji programów.

 

09 WRZEŚNIA 2017 R. DNIEM PRACY W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W BOCHNI

Informujemy, iż na podstawie zarządzenia Nr 2 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników administracji rządowej:

1) dniem pracującym dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bochni jest dzień:  09 września 2017 r. (sobota),
w tym dniu PSSE w Bochni będzie czynna od godz. 7:25 do godz. 15:00

OCENA WARUNKÓW HIGIENICZNO - SANITARNYCH LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY w 2017 r. w powiecie bocheńskim

 

Rodzaj informacji   formy wyjazdowe formy w miejscu zamieszkania OGÓŁEM
wypoczynek
w obiekcie hotelowym
lub innym obiekcie,
w którym świadczone
są usługi hotelarskie
wypoczynek
w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku
obozy pod namiotami
ze stałą infrastrukturą komunalną bez stałej infrastruktury komunalnej
01 02 03 04 05 06 07
Liczba turnusów ogółem wg wykazu elektronicznej bazy wypoczynku   27 3 0 0 16 46
Liczba  uczestników wypoczynku   651 151 0 0 579 1 381
Liczba turnusów tzw. "dzikich"*   0 0 0 0 0 0
Liczba turnusów skontrolowanych w ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży**   18 3 0 0 14 35
Liczba kontroli  ogółem   18 3 0 0 14 35
w tym: interwencyjnych   0 0 0 0 0 0
tzw. "dzikich"   0 0 0 0 0 0
Liczba turnusów ogółem, w których stwierdzono uchybienia i nieprawiedliwości**   0 0 0 0 0 0
W tym liczba turnusów które nie zapewniły odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych   0 0 0 0 0 0
w których limit miejsc  został przekroczony   0 0 0 0 0 0
z niedostateczną liczbą urządzen sanitarnych   0 0 0 0 0 0
w których odnotowano brak ciepłej wody do mycia   0 0 0 0 0 0
w których stwierdzono niewłaściwe urządzenie kąpieliska   0 0 0 0 0 0
w których stwierdzono brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu   0 0 0 0 0 0
w których wyłączono z użytkowania pomieszczenia w złym stanie sanitarnym   0 0 0 0 0 0
o których unieruchomienie wnioskowano do Kuratora Oświaty   0 0 0 0 0 0
zamkniętych decyzją państwowego inspektora sanitarnego   0 0 0 0 0 0
Stan zdrowia uczestników wypoczynku choroby liczba przypadków   1 1 0 0 0 2
wypadki i urazy liczba przypadków   1 3 0 0 1 5
zatrucia pokarmowe**** liczba przypadków   0 0 0 0 0 0

 

Komunikat z dnia 30 sierpnia 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Lipnica Murowana -2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Lipnica Murowana -2 , iż wynik analizy próbki wody pobranej w dniu 25 sierpnia 2017r. wykazał, że

woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Lipnica Murowana
 jest przydatna do spożycia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań nr 1492/Z/17 z dnia 28 sierpnia  2017r., stwierdził, że woda  spełnia wymagania  określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Informacja dotycząca bezpieczeństwa zdrowotnego osób przebywających w sąsiedztwie fontann

Stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 

– Państwowego Zakładu Higieny dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci oraz osób korzystających z fontann ulicznych 

(w aspekcie występowania potencjalnych zagrożeń mikrobiologicznych  w wodzie pozostającej w obiegu takich obiektów).

 

 

 

1.  Fontanny i podobne urządzenia, instalowane poza budynkami (parki, ulice) mogą czasami stwarzać zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w ich sąsiedztwie lub korzystających z nich. Dzieje się tak jednak przede wszystkim w przypadku ich niewłaściwego zaprojektowania i utrzymywania, a także niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z nich, w tym np. picia wody lub kąpieli czy wręcz pływania w otwartym zbiorniku fontanny.

2. Zagrożenia dla zdrowia mogą wiązać się przede wszystkim z piciem wody z fontanny/zbiornika, ale także z kąpielą lub zabawą w wodzie i zakażeniem droga doustną poprzez przeniesienie mikroorganizmów chorobotwórczych  z powłok ciał poprzez ręce lub trzymane w nich przedmioty w jamie ustnej. Ryzyko to jest mniejsze gdy woda w fontannie jest dezynfekowana, gdy nie podlega recyrkulacji oraz gdy odpływ wody ze zbiornika następuje w krótkim czasie, maksymalnie kilku godzin. W przypadku gdy zbiornik tego rodzaju wykorzystywany jest jako brodzik (co nie powinno mieć miejsca) do wody mogą przenikać bakterie i grzyby będące składnikami mikroflory powłok dala    w tym S. ureus i dermatofity.

3. Woda w fontannach charakteryzuje się niską barwą i mętnością, w związku  z czym mylnie i bezzasadnie uważana jest potocznie za wodę czystą, o jakości bezpiecznej dla zdrowia, podczas gdy w rzeczywistości nie jest ona intencjonalnie przeznaczona do spożycia ani do kąpieli. Wykorzystywanie fontann z otwartymi zbiornikami jako basenów czy brodzików nie powinno mieć miejsca, ponieważ woda w tego typu urządzeniach nie jest uzdatniania  i dezynfekowania analogicznie jak w przypadku pływalni, a jakość jej nie podlega systematycznej kontroli.

4. Na czystość mikrobiologiczną wody będącej w obiegu tych obiektów wpływają między innymi: jakość materiałów instalacyjnych, ich podatność na tworzenie biofilmu, obecność osadów, korozja, temperatura wody. Istotną rolę w zanieczyszczaniu wody w fontannach odgrywają również źródła zewnętrzne takie jak: zanieczyszczenia mikrobiologiczne pochodzące od zwierząt (ptaki, psy, koty itp.) oraz ludzie.

5.  Innego typu zagrożenia mogą wiązać się z fontannami, których element jest ogólnodostępny   otwarty zbiornik wody, do którego powraca  woda  z wyrzucanego pod ciśnieniem strumienia. Pozostając w otwartym zbiorniku, może ona podlegać skażeniu fekalnemu mikroorganizmami obecnymi  w odchodach zwierzęcych miedzy innymi: E. coli, enterokoki jak również  w wodzie mogą być obecne wirusy (enterowirusy, norowirus) oraz pierwotniaki pasożytnicze (Giardia, Cryptosporidium). W przypadku fontanny z systemem recyrkulacji wody nie poddawanej jednocześnie uzdatnieniu ani dezynfekcji mogą one być obecne również w strumieniach wody z fontanny.

Fontanny są źródłem aerozolu wodnego, który może nieść ze sobą zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Istotnym zagrożeniem może być występowanie w aerozolu bakterii z rodzaju Legionella, która w przypadku inhalacji mogą prowadzić do zachorowań na legionelozę (przebiegającą jako zapalenie płuc lub gorączkę Pontiac). Zakażenie następuję drogą wziewną, zagrożenie stwarza więc samo przebywanie w pobliżu źródła aerozolu. Skażenie aerozolu wodnego jest wynikiem kolonizacji przez bakterie Legionella instalacji wodnej w fontanny, czemu sprzyja temperatura wody wynosząca 25-45 °C, nie stosowanie dezynfekcji wody, brak kontroli narastania biofilmu na wewnętrznej powierzchni instalacji. Czynnikiem sprzyjającym zakażeniu jest aerozol wodny o średnicy kropel 2,0µm- 5.0 µm, które łatwiej osiągają dystalne odcinki dolnych dróg oddechowych. Ryzyko zakażenia skutecznie minimalizuje okresowa kontrola stanu instalacji wodnej, połączona z usuwaniem ewentualnego biofilmu, utrzymywanie wody na poziomie poniżej 20°C, dezynfekcja wody (związki chloru, promieniowanie UV) właściwe zaprojektowanie fontanny powinno zapewnić także laminarny (nie turbulentny) wypływ wody.

14 sierpnia 2017r. dniem wolnym od pracy w PSSE w Bochni

Informujemy, iż na podstawie zarządzenia Nr 2 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników administracji rządowej:

1) dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Bochni jest dzień: 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek), w tym dniu PSSE w Bochni będzie nieczynna;

2) dniem pracującym dla pracowników PSSE w Bochni jest dzień: 9 września 2017 r. (sobota), w tym dniu PSSE w Bochni będzie czynna.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni