chwilowki

Komunikaty

Wstrzymanie przyjmowania próbek kału do badań

   W związku z dniem wolnym  przypadającym na 1 listopada 2017r.  PSSE w Bochni informuje, iż w celu zachowania postępowania zgodnego  z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w dniach od 30 października 2017 r. do 1 listopada 2017 r.

Konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

Prezydent Miasta Nowego Sącza

ogłasza konkurs na stanowisko

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu


I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania niezbędne określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261) :
1. Jest obywatelem polskim,
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. Posiada następujące kwalifikacje:
a) jest lekarzem i uzyskała specjalizację w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 107, poz. 683), lub
b) posiada tytuł zawodowy magistra i uzyskała dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. Nr 98, poz. 635),
4) Swoją postawą obywatelską daje rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego,
5) Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Ponadto:
6) Nie została ukarana karą zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów: ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przepisów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Umiejętność kierowania jednostką sektora finansów publicznych oraz zarządzania kapitałem ludzkim.
3. Odporność na stres.
4. Dyspozycyjność.
5. Komunikatywność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Wykonywanie zadań Państwowego Inspektora Sanitarnego wynikających z ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261).
2. Wykonywanie zadań i obowiązków dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nowym Sączu, w tym kierowanie jej działalnością i reprezentowanie na zewnątrz, zgodnie z kompetencjami.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku oraz innych dodatkowych:
1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nowym Sączu przy ul. Stefana Czarnieckiego 19 w Nowym Sączu i w terenie obejmującym obszar działania Stacji.
2. Stosunek pracy: powołanie na okres 5 lat.
3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
4. Do państwowych inspektorów sanitarnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.), odnoszące się do osób, o których mowa w art. 2 pkt 11 tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.) przez państwowego inspektora sanitarnego stanowi podstawę do odwołania ze stanowiska.
5. Do państwowych inspektorów sanitarnych stosuje się przepisy art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.), zgodnie z którym osoby te są obowiązane do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.
6. Wymagane będzie poddanie się procedurze sprawdzającej, umożliwiającej dostęp do informacji niejawnych (przy braku poświadczenia bezpieczeństwa o dostępie do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne").

V. Wymagane dokumenty:
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
– Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych o treści " Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych", a w przypadku wybranej osoby przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.
– Kopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe.
– Oświadczenie kandydata o postawie obywatelskiej dającej rękojmię należytego wykonania zadań pracownika organu państwowego.
– Oświadczenie kandydata, iż nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168 z późn. zm.).
– Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.922)".
– List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy.
– Koncepcję kierowania Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Nowym Sączu oraz wykonywania obowiązków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, złożoną w zamkniętej kopercie.
– Oświadczenie kandydata o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1721 z późn. zm.).

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VI. Termin składania dokumentów
Oferty należy składać - w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu" - w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy ) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 16 października 2017r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 16 października 2017r. nie będą rozpatrywane.

Bezpieczne Grzybobranie

Zbieranie grzybów w Polsce było i jest bardzo popularne, a dla wielu ludzi stanowi hobby lub formę spędzania wolnego czasu na łonie natury.  Są one chętnie spożywane ze względu na walory smakowe i zapachowe, którymi wyróżniają się wśród innych produktów spożywczych. Z jednej  więc strony grzyby są cenionym artykułem spożywczym i zbieranie ich dostarcza dużej przyjemności, ale z drugiej mogą stać się przyczyną śmiertelnych zatruć pokarmowych. Niemal każda rodzina grzybów ma swoich trujących przedstawicieli. Przed groźnymi lub śmiertelnymi zatruciami można się jednak uchronić. Trzeba poznać grzyby jadalne i podobne do nich, często z nimi mylone, grzyby trujące.

W ramach Dnia Bezpiecznego Grzybobrania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  odbyło się spotkanie edukacyjne,  na które zaproszono dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Bochni. Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat  budowy grzyba, cech charakteryzujących poszczególne gatunki  grzybów,  poznali zasady bezpiecznego grzybobrania. Otrzymali także „Ściągawkę z mycia rąk”, dowiedzieli się kiedy obowiązkowo trzeba myć ręce, jak długo to robić ,  jakimi środkami. Na koniec zapoznali się  z „Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży”. Spożywanie zalecanych w piramidzie produktów spożywczych w odpowiednich ilościach i proporcjach oraz codzienna aktywność fizyczna są kluczem do zdrowia, prawidłowego rozwoju i dobrych wyników w nauce. 

Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A

Epidemiologia

Choroba jest bardzo powszechna, występuje na całym świecie, szczególnie na obszarach  o złym stanie sanitarnym i higienicznym. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV) jest na całym świecie przyczyną ~1,4 mln przypadków ostrego WZW rocznie.  W 2016 r.  w Polsce odnotowano 35 przypadków, natomiast w 2017 r. obserwuje się gwałtowny wzrost liczby zachorowań. Tylko do sierpnia 2017 r. odnotowano ponad 700 przypadków zakażenia WZW A. Również w Małopolsce obserwuje się wzrost liczby zachorowań.  Do 15.08.2017 r. odnotowano 30 przypadków, dla porównania w całym roku 2016 były 2 przypadki.

Źródłem zakażenia jest przede wszystkim człowiek, zwłaszcza w końcowym etapie okresu wylęgania i w pierwszych dniach choroby. W wyjątkowych sytuacjach niektóre zakażone naczelne.

Etiologia i patogeneza

HAVjest wirusem RNA z rodziny Picornaviridae (tab.). Zakażenie następuje najczęściej na drodze pokarmowej, możliwe jest również zakażenie podczas kontaktu seksualnego (zwłaszcza homoseksualnego) oraz przez skażone igły u narkomanów. HAV jest wydalany z kałem przez 14–21 dni przed wystąpieniem i 1-8 dni po wystąpieniu objawów klinicznych. W pojedynczych przypadkach zwłaszcza u małych dzieci wydalanie wirusa może się przedłużać. W przebiegu choroby występuje krótkotrwała wiremia. Istnieje wówczas potencjalne ryzyko zakażenia drogą krwi. HAV może znajdować się również w ślinie   i wydzielinie nosowo-gardłowej. W okresie początkowym choroba jest prawdopodobnie skutkiem niszczenia hepatocytów w wyniku efektu cytopatycznego wirusa, a następnie odpowiedzi komórkowej (limfocyty T i NK) na jego antygeny.

Tabela. Cechy biologiczne, epidemiologiczne i kliniczne głównych wirusów hepatotropowych

Cecha

A

B

C

D

E

średnica wirionu (nm)

27

42

30–60?

36

27–34

kwas nukleinowy

RNA

DNA

RNA

RNA

RNA

okres wylęgania:

   zakres (dni)

15–49

28–160

15–160

21–140

15–65

   średnio (dni)

30

70–80

50

35?

40

wirus w kale

tak

nie

nie

nie

tak

zakażenie fekalno-oralne

tak

nie

nie

nie

tak

zakażenie przez krew, kontakt seksualny

rzadko

tak

tak

tak

tak (krew, HEV 3)

zakażenie okołoporodowe

nie

tak

tak

tak

nie

zakażenia wertykalne (przez łożysko)

nie

tak

tak?

tak

nie

zakażenia rodzinne

tak

tak

tak?

tak

tak

nosicielstwo (przewlekłe)

nie

tak

tak

tak

tak (HEV 3)

ryzyko:

   przewlekłego zapalenia wątroby

nie

tak

tak

tak

tak (HEV 3)

   marskości wątroby

nie

tak

tak

tak

nie

   pierwotnego raka wątroby

nie

tak

tak

nie?

nie

szczepionka

tak

tak

nie

taka

tak (Chiny)

występowanie w Polsce

takb

takb

takb

tak

tak/niec

aSzczepienia anty-HBV są jednocześnie szczepieniami anty-HDV.
b występowanie częste
c udowodnione zawleczenie z Azji; brak badań nad występowaniem zakażeń HEV 3 i HEV 4

 

Czynniki ryzyka:

 1. bliski kontakt z chorym (zwłaszcza wspólne mieszkanie)
 2. kontakt domowy lub zawodowy z dziećmi uczęszczającymi do żłobka lub przedszkola
 3. podróż do kraju endemicznego występowania HAV (np. basen Morza Śródziemnego, kraje wschodniej Europy i Rosja, kraje rozwijające się)
 4. spożywanie owoców morza, zwłaszcza skorupiaków i surowych ostryg
 5. homoseksualizm mężczyzn
 6. usuwanie odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz konserwacja służących do tego urządzeń.

Obraz kliniczny

W zależności od dominujących objawów wyróżnia się postaci:

 1. bezżółtaczkową (najczęstsza)
 2. z żółtaczką
 3. cholestatyczną.

Choroba często przebiega bezobjawowo lub podklinicznie. Objawy podmiotowe są zmienne; najczęściej występują: męczliwość, nudności, wymioty, ból brzucha, mięśni i stawów, a w postaci cholestatycznej – świąd skóry. W okresie prodromalnym może się pojawić nieznaczne powiększenie wątroby, a w postaciach z żółtaczką ściemnienie moczu i rozjaśnienie stolca.

Przebieg naturalny

Objawy ostre ustępują po kilku dniach. Zwiększona aktywność aminotransferaz utrzymuje się przeciętnie przez 3–4 tygodni. Zdarzają się nawroty do 3. miesiąca od pierwszego epizodu. U chorych z żółtaczką choroba trwa średnio 6 tygodni i rzadko przekracza 3 miesiące (postacie cholestatyczne). HAV nie wywołuje przewlekłego zapalenia wątroby.

Rozpoznanie

Badania pomocnicze

1.Badania laboratoryjne 

Zarówno w postaciach objawowych, jak i bezobjawowych różnego stopnia zwiększenie aktywności ALT i AST (z przewagą ALT). Postać żółtaczkowa przebiega najczęściej bez cholestazy, z hiperbilirubinemią mieszaną (zwiększenie stężenia bilirubiny wolnej i sprzężonej). W postaci cholestatycznej dodatkowo występuje zwiększenie aktywności ALP i GGTP. Wydłużenie PT o >5 s sugeruje rozwijającą się ostrą niewydolność wątroby.

2. Badanie serologiczne

W fazie ostrej w surowicy pojawiają się przeciwciała anty-HAV klasy IgM (mogą się utrzymywać do 4–6 miesięcy), zastępowane stopniowo przez anty-HAV klasy IgG (pozostają do końca życia).

3. Badanie histologiczne

Biopsja wątroby zazwyczaj nie jest konieczna do rozpoznania ostrego WZW – z wyjątkiem przypadków wątpliwych. Ostre WZW charakteryzuje się uogólnionym zwyrodnieniem balonowatym i kwasochłonnym hepatocytów (zwłaszcza wokół żył środkowych, a także śródzrazikowo), martwicą hepatocytów wokół żył środkowych z odczynem zapalnym z komórek jednojądrowych, licznych makrofagów oraz nielicznych granulocytów w obrębie całego zrazika.

Kryteria rozpoznania

Ze względu na możliwość występowania postaci bezobjawowych oraz podobny obraz kliniczny WZW niezależnie od etiologii, jedynym kryterium diagnostycznym jest stwierdzenie przeciwciał anty-HAV w klasie IgM w surowicy (lub RNA HAV, jednak to badanie nie jest dostępne rutynowo w praktyce klinicznej). Jest to zawsze dowód świeżego zakażenia, niezależnie od aktywności aminotransferaz.

Rozpoznanie różnicowe

 1. ostre zapalenie wątroby o innej etiologii infekcyjnej (wirusowej, bakteryjnej [leptospiroza, listerioza, bruceloza, tularemia, bartoneloza, gruźlica]) lub zaostrzenie zapalenia przewlekłego
 2. toksyczne uszkodzenie wątroby, takie jak: polekowe, alkoholowe, zatrucie muchomorem sromotnikowym
 3. kamica przewodu żółciowego wspólnego
 4. marskość wątroby
 5. autoimmunologiczne zapalenie wątroby
 6. niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby
 7. choroba Wilsona
 8. ostre niedokrwienie wątroby (np. w wyniku wstrząsu)
 9. ostre stłuszczenie wątroby ciężarnych
 10. przerzuty nowotworowe do wątroby

Leczenie

Nie ma leczenia przyczynowego, a objawowe stosuje się w przypadkach o cięższym przebiegu lub z powikłaniami, w których konieczna może być także hospitalizacja. Celem leczenia jest utrzymanie odpowiedniego stanu odżywienia i nawodnienia.

Powikłania

Bardzo rzadko (~0,2% przypadków), częściej u osób po 50. rż. i z przewlekłą chorobą wątroby na innym tle, występuje nadostre lub piorunujące zapalenie (ostra niewydolność wątroby). Rzadko zdarza się również uszkodzenie nerek przez kompleksy immunologiczne, a przy predyspozycji genetycznej zakażenie HAV może wyzwolić autoimmunologiczne zapalenie wątroby.

Rokowanie

Rokowanie jest dobre, choć przebieg może być przedłużony do kilku miesięcy, z nawrotami. Śmiertelność szacuje się na 0,14%. Ryzyko zgonu, najczęściej z powodu nadostrego lub piorunującego zapalenia (ostrej niewydolności wątroby), u chorych po 40. rż. jest jednak 20-krotnie większe niż u młodszych pacjentów.

Wpływ na aktywność życiową

W ciągu tygodnia po wystąpieniu objawów klinicznych chory nie powinien przygotowywać posiłków dla innych i powinien się powstrzymać od kontaktów seksualnych. W niepowikłanym WZW typu A pełny powrót do normalnej aktywności życiowej i pracy następuje w czasie <6 miesięcy.

Zapobieganie

1. Metody nieswoiste
Podstawowe znaczenie ma utrzymywanie wysokiego standardu higieny.

2. Metody swoiste
Szczepienie i immunoprofilaktyka bierna . W Polsce szczepionych jest 13–23 tys. osób rocznie.

 

Interna Szczeklika – Podręcznik chorób wewnętrznych, 2013

Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, 2014

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni