chwilowki

Komunikaty

Grypa

Grypa– ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem grypy.

Grypa przenosi się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową, a największa ilość zachorowań występuje podczas sezonowych epidemii,  powodując ostre objawy uniemożliwiające pracę osobom czynnym zawodowo.

OBJAWY KLINICZNE

 • objawy ogólne- złe samopoczucie (uczucie ogólnego rozbicia), dreszcze, przeczulica skóry, ciepłota ciała powyżej 37,8°C
 • objawy ze strony układu oddechowego- surowicza wydzielina z nosa, ból gardła, chrypka, bóle w klatce piersiowej, suchy „szczekający” kaszel prowokujący wymioty
 • objawy ze strony innych układów- ból głowy, brak łaknienia, bole mięśniowe, zawroty głowy, biegunka, bóle brzucha, nudności i wymioty, senność lub ospałość (występuje u około 50% dzieci poniżej 4 roku życia, lecz tylko u 10% dzieci w wieku między 5 a 14 rokiem życia).

Objawy żołądkowo-jelitowe, głównie nudności i wymioty występują z mniejszą częstotliwością u dorosłych, natomiast są bardzo częste u dzieci.

Kliniczny przebieg choroby wywołanej wirusem grypy zależy od właściwości wirusa, wieku pacjenta, statusu immunologicznego, palenia tytoniu, współistnienia chorób (np. serca i płuc), wydolności nerek, immunosupresji, ciąży, stanu odżywienia itp. Powikłania pogrypowe niejednokrotnie uwidaczniają się dopiero po pewnym czasie od przebytej infekcji.

Jak odróżnić grypę od przeziębienia?

OBJAWY

PRZEZIĘBIENIE

GRYPA

Gorączka

rzadko

wysoka

Ból głowy

rzadko

często

Bóle mięśniowo-stawowe

rzadko, łagodne

często, b. dokuczliwe

Zmęczenie i osłabienie

łagodne

często długotrwałe

Krańcowe wyczerpanie

nigdy

często

Katar

często

często o małym nasileniu

Kaszel

łagodny

łagodny, często towarzyszy ból gardła

 

 

Leczenie niepowikłanych przypadków grypy

Leczenie objawowe grypy ma na celu złagodzenie przykrych objawów towarzyszących stanowi zapalnemu dróg oddechowych, a przede wszystkim bólu
i gorączki, ale także obturacji wynikłej z obrzęku śluzówki i zalegania gęstej wydzieliny.

Największe znaczenie w leczeniu objawowym ma odpowiednia pielęgnacja chorego.

 • zastosowanie mają zabiegi pielęgnacyjne polegające na zmniejszeniu obrzęku i przekrwienia, a więc:
 • ekspozycja na wilgotne, chłodne powietrze
 • leki przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe (u dzieci i młodzieży do 18 rż. nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a) oraz leki obkurczające naczynia, zmniejszające wydzielanie i łagodzące kaszel
 • zapewnienie dostatecznego nawodnienia organizmu
 • stosowanie leków mukolitycznych i mukokinetycznych, a także wykrztuśnych
 • odpoczynek z dużą ilością snu i maksymalnym ograniczeniem aktywności fizycznej
 • lekkostrawna dieta
 • stosowanie preparatów witaminowych – głównie witaminę C i E, a także rutynę i preparaty wapnia, które zmniejszają przepuszczalność naczyń krwionośnych.

Ścisłej obserwacji wymagają jednak

 • małe dzieci, u których układ odpornościowy do 12. roku życia jest jeszcze niedojrzały
 • osoby w wieku podeszłym

Leki przeciwwirusowe według aktualnych wskazań.

POWIKŁANIA

Skutki powikłań pogrypowych występują niejednokrotnie już po paru dniach lub paru tygodniach od zakażenia i rejestrowane są w trakcie sezonu epidemicznego lub bezpośrednio po sezonie. Stwierdzono, iż wszystkie ludzkie wirusy grypy mogą być odpowiedzialne za wymienione poniżej powikłania pogrypowe.

Najczęściej rozpoznawane są powikłania pogrypowe ze strony układu oddechowego jako:

 • grypowe zapalenie płuc i oskrzeli,
 • zapalenie oskrzelików u niemowląt i u dzieci,
 • wtórne bakteryjne zapalenie płuc
 • zaostrzenia przebiegu astmy,
 • zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Powikłania ze strony innych układów:

 • odrzucenie przeszczepionego narządu !!!
 • zapalenie ucha środkowego,
 • zapalenie mięśnia serca i osierdzia,
 • zespół wstrząsu toksycznego,
 • zapalenie mięśni i mioglobinuria, mogąca prowadzić do niewydolności nerek,
 • pogrypowe kłębuszkowe zapalenie nerek, nasilenie objawów przewlekłej niewydolności nerek.

Powikłania neurologiczne:

 • nasilenie częstości napadów padaczkowych, choroby naczyniowe mózgu
 • toksyczna encefalopatia, poinfekcyjne zapalenie mózgu i opon mózgowych,
 • zwiększenie liczby przypadków choroby Parkinsona,
 • zespół Reye’a,
 • wylewy podpajęczynówkowe
 • śpiączkowe zapalenie mózgu

 

Powikłania psychiatryczne:

 • ostre psychozy, niektóre ze słuchowymi lub wzrokowymi halucynacjami,
 • schizofrenia

U dzieci obserwuje się ponadto powikłania pogrypowe, takie jak:

 • dysfunkcja receptora słuchowego, częściowa utrata słuchu, a nawet głuchota,
 • zaostrzenie przebiegu astmy i mukowiscydozy,
 • bóle brzucha, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, biegunka, wymioty, niejednokrotnie imitujące zapalenie wyrostka robaczkowego,
 • bóle mięśniowe, zapalenie mięśni,
 • powikłania neurologiczne, w tym zespół Guillain-Barré, poprzeczne zapalenie rdzenia, zapalenie mózgu i opon mózgowych.

Wydawanie opinii o wpływie niespełnienia wymagań dot. pomieszczeń lub urządzeń w podmiotach lecznicznych na bezpieczństwo pacjenta

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA OPINII O WPŁYWIE NIESPEŁNIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH POMIESZCZEŃ LUB URZĄDZEŃ W PODMIOTACH LECZNICZYCH NA BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI INFORMUJE, IŻ PODMIOT LECZNICZY, KTÓRY WYKONYWAŁ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W DNIU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ NIE SPEŁNIAJĄC WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST.1 USTAWY I W TERMINIE DO 31 GRUDNIA 2017R. NIE ZREALIZOWAŁ LUB CZĘŚCIOWO NIE ZREALIZOWAŁ PROGRAMU DOSTOSOWAWCZEGO, MOŻE WYSTĄPIĆ DO WŁAŚCIWEGO ORGANU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ O WYDANIE OPINII O WPŁYWIE NIESPEŁNIENIA WYMAGAŃ NA BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW.

ORGAN WYDAJE OPINIĘ W FORMIE POSTANOWIENIA, NA KTÓRE STRONIE NIE PRZYSŁUGUJE ZAŻALENIE (ART. 207 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ)

FERIE ZIMOWE 2018

     W związku ze zbliżającym się wypoczynkiem zimowym dzieci i młodzieży szkolnej, który przypada w okresie od 15 stycznia do 25 lutego 2018 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzić będzie na terenie powiatu bocheńskiego nadzór nad bezpieczeństwem sanitarnym dzieci i młodzieży. Ferie zimowe, w naszym województwie przypadają w dniach od 12 lutego do 25 lutego 2018 r.

     Szczególnie w  tym okresie część dzieci i młodzieży wyjedzie na wypoczynek poza miejsce zamieszkania, inne spędzą ferie w swojej miejscowości, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Ocenie poddane będą warunki pobytu dzieci i młodzieży w obiektach zorganizowanego zimowego wypoczynku, w tym warunki zakwaterowania, żywienia, utrzymania higieny osobistej oraz prowadzenia zajęć rekreacyjnych.

Ponadto w ramach działań oświatowo-wychowawczych promujących zdrowy tryb życia, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzić będą kolportaż materiałów edukacyjnych dotyczące zachowań prozdrowotnych.

 

            Przypominamy, że przed wyjazdem dziecka, warto odbyć z nim rozmowę odnośnie bezpiecznych i higienicznych zachowań, szczególnie aby w trosce o swoje zdrowie:

• dokładnie myło ręce pod bieżącą ciepłą wodą przed posiłkami oraz bezwzględnie po każdym skorzystaniu z toalety,

• dbało o higienę osobistą, nie używało wspólnie z innymi osobami ręcznika, grzebienia i innych przyborów toaletowych oraz nie wymieniało się i nie pożyczało ubrań,

• nie piło napojów z jednego pojemnika (butelki, kubka) z innymi uczestnikami wypoczynku,

• dokładnie myło surowce (owoce, warzywa) podczas sporządzania posiłku, pamiętało o właściwym przechowywaniu żywności, unikało zakupów wątpliwej jakości żywności,

• w razie niepokojących objawów samopoczucia (m. in. nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunka, gorączka) zgłosiło się do opiekuna lub wychowawcy,

• nie zbliżało się do obcych zwierząt (np. psa, kota) nawet jeśli robi wrażenie łagodnego,

•do zabawy wybierało miejsca bezpieczne, mówiło zawsze opiekunom dokąd wychodzi oraz informowało ich o wszelkich sytuacjach zagrożenia (np. kontakty postronnymi osobami).

 

WAŻNE i PRZYDATNE TELEFONY ALARMOWE:

POLICJA – 997

STRAŻ POŻARNA – 998

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO – 112

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BOCHNI –

14 612 39 47 / Telefon alarmowy 602 275 918 - w razie zaistnienia sytuacji wymagających interwencji służb sanitarnych

Więcej informacji na temat bezpiecznych ferii znajdą Państwo na stronie internetowej:

http://wypoczynek.men.gov.pl/

http://wsse.krakow.pl/strona/index.php/obszary-dzialan/nadzor-sanitarny/111-srodowisko-szkolne/476-wypoczynek-zimowy-dzieci-i-mlodziezy-2017

02 stycznia 2018 r. dodatkowy dzień wolny od pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Bochni

Szanowni Państwo,

działając na podstawie artykułu 130 par. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 1666 z późn zm.) oraz w związku z treścią zarządzenia 24/2017 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bochni informuję, że dzień 02 stycznia 2018 r. (wtorek), został ustalony dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bochni

Jednocześnie informuję, iż Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni pozostaje cały czas w gotowości do realizacji zadań kryzysowych.

TELEFON ALARMOWY (+48) 602 275 918*

 

Dyrektor Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni

Halina Bielec  


Ognisko Salmonella Agona związane z mieszankami dla niemowląt (Francja)

W dniu 18-12-2017 do KPC ds. MZP wpłynęła informacja z WHO dotycząca ogniska Salmonella Agona związanego z mieszankami dla niemowląt produkowanymi we Francji. Zidentyfikowano 27 potwierdzonych przypadków zakażeń Salmonella Agona wśród niemowląt w wieku poniżej sześciu miesięcy. Przypadki zostały zidentyfikowane w dziesięciu różnych regionach Francji. Za nośnik zakażenia uznano 4 preparaty do początkowego żywienia niemowląt (producent Grupa Lactalis Nutrition Santé (LNS); lista produktów dostępna jest na stronie:http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_des_references_concernees_par_le_retrait-rappel_au_15-12-17.pdf). Produkty te były dostępne w 49 krajach/regionach na całym świecie, w tym 14 europejskich. Wśród nich nie wymieniono Polski, jednakże poprzez możliwość swobodnego przemieszczania się obywateli Polski oraz towarów nie można wykluczyć narażenia obywateli Polski na te produkty.

WHO zaleca, aby rodzice skontaktowali się z lekarzem w przypadku wystąpienia biegunki i/lub gorączki u dziecka jeśli objawy pojawiły się po spożyciu produktów z wyżej podanej listy.

Zalecenia WHO w sprawie bezpiecznego przygotowania mieszanek dla niemowląt można znaleźć pod tym linkiem: http://www.who.int/foodsafety/document_centre/PIF_Bottle_en.pdf?ua=1. Natomiast, w przypadku produktów hipoalergicznych i brakiem dostępu innych, Francuskie władze sanitarne rekomendują podgrzanie mieszanki przez 2 minuty w temperaturze 70°C a następnie schłodzenie do 37°C w celu inaktywacji pałeczek Salmonella potencjalnie obecnych w produkcie.

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badania

   W związku ze Świętami Bożego Narodzenia i dodatkowymi dniami wolnymi 27.12.2017 r. oraz  2.01.2018 r.   PSSE w Bochni informuje, iż w celu zachowania postępowania zgodnego  z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w dniach 19-20.12.2017 r., 27.12.2017 r. oraz 2.01.2018 r.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni