chwilowki

Komunikaty

Jakość wody do spożycia w wodociągu zaopatrującym PPHU "JURA" Rajbrot 512

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  informuje, iż po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 55/Z/03/2016 – wykonanego na zlecenie właściciela PPHU JURA – Rajbrot 512, jak również po rozpatrzeniu sprawozdania nr LZT/W/230/N/2016 (próba kontrolna wykonana przez Organy PIS),

w dniu 23.03.2016r. wydana została decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 23/16 z dnia 29 lutego 2016, znak: NHK-430-01-28-2/16, oraz orzekająca przydatność wody do spożycia przez ludzi, pochodzącej z ujęcia zaopatrującego Zakład Produkcyjny „JURA” - Rjbrot 512.

Analiza wody wykazała, że jej jakość pod względem badanych parametrów (w zakresie monitoringu kontrolnego) spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz.1989).

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych.


 

Jakość wody do spożycia w wodociągu zaopatrującym Hotel i Gospodę „Pod Kamieniem” - Lipnica Górna 304

KOMUNIKAT


 

Dotyczy: jakości wody do spożycia w wodociągu zaopatrującym Hotel i Gospodę „Pod Kamieniem” - Lipnica Górna 304


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  informuje, iż po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 48/Z/03/2016 – wykonanego na zlecenie właściciela Hotelu i Gospody Pod Kamieniem – Lipnica Górna 304, jak również po rozpatrzeniu sprawozdania nr LZT/W/231/N/2016 (próba kontrolna wykonana przez Organy PIS),

w dniu 23.03.2016r. wydana została decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 22/16 z dnia 29 lutego 2016, znak: NHK-430-01-23-2/16, oraz orzekająca przydatność wody do spożycia przez ludzi, pochodzącej z ujęcia zaopatrującego Hotel i Gospodę „Pod Kamieniem” - Lipnica Górna 304.

Analiza wody wykazała, że jej jakość pod względem badanych parametrów (w zakresie monitoringu kontrolnego) spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz.1989).

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych.

Zwalczanie i profilaktyka wszawicy

Wszawica jest chorobą pasożytniczą wywołaną przez wesz głowową (Pediculus humanus capitis).Występuje we wszystkich krajach świata. Jest to powszechny problem, który nie zawsze jest oznaką braku higieny. Do zarażenia może dojść w każdym wieku, chociaż najczęściej występuje ona u dzieci i młodzieży. Do zarażenia tymi pasożytami łatwiej dochodzi w dużych zbiorowiskach ludzkich (przedszkola, szkoły, internaty, akademiki, kolonie, obozy letnie, koszary, domy pomocy społecznej, noclegownie).

 

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

 

Wytyczne do postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w placówce:

· dyrektor placówki zarządza dokonanie przez pielęgniarki lub osoby upoważnione, kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie lub klasie oraz wszystkich pracowników szkoły lub placówki, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może również zostać przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki lub higienistki szkolnej;

· pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki lub higienistki szkolnej w placówce -opiekun dziecka) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań; jednocześnie informuje dyrektora plac6wki o wynikach kontroli i skali zjawiska;

· dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel lub opiekun) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników;

·  w przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielą rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy;

· pielęgniarka lub higienistka szkolna po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skory głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców;

· w sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków

 

Więcej informacji  na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia  www.mz.gov.pl w zakładce: Matka i Dziecko.

 

Pliki do pobrania
Download this file (wszawica.pdf)wszawica.pdf

Komunikat Wodociąg Zaopatrujący Zespół Szkół w Leszczynie 132

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje:

że po zapoznaniu się z wynikiem badania próby wody pobranej w dniu 24 lutego 2016r.

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia  w wodociągu zaopatrującym

Zespół Szkół w Leszczynie 132, z uwagi na następujące parametry:

mętność 2,35 NTU ( wartość dopuszczalna 1NTU),

smak - nieakceptowalny ( wartość dopuszczalna- akceptowalny)

zapach - nieakceptowalny ( wartość dopuszczalna- akceptowalny).

 

W II LO dyskutowali o dopalaczach

18 i 19 lutego w II LO w Bochni odbyło się Forum Samorządów Uczniowskich dla szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjalnych. Hasło przewodnie Forum SU brzmiało: DOPALACZE – WYPALACZE. Temat Forum SU z kolei był następujący: „DOPALACZE – Nowe Narkotyki - Nowe Zagrożenia. Jak przeciwdziałać zjawisku?”.

 

Problem dopalaczy obecny jest w polskiej rzeczywistości od kilku lat. Jednak ostatnie wakacyjne wydarzenia pokazały, że walka z nimi stała się jednym z najpoważniejszych wyzwań społecznych, edukacyjnych i zdrowotnych. Dopalacze to rodzaj narkotyków, tym bardziej niebezpiecznych, że najczęściej sięgają po nie osoby bardzo młode, całkowicie nieświadome zagrożenia, jakie dla zdrowia i psychiki niesie ich zażywanie. Wpisując się w ogólnopolskie działania i podejmowane akcje organizatorzy, tj. opiekunowie SU i pedagog szkolny wraz z młodzieżą, zdecydowali o podjęciu tej tematyki na tegorocznym Forum.

W pierwszym dniu Forum uczestniczyli przedstawiciele Samorządów Uczniowskich szkół ponadgimnazjalnych. I tak w Forum udział wzięli reprezentanci SU bocheńskich szkół, tj.: I LO, II LO, ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 oraz Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu.

W drugim dniu gospodarze, czyli V Gimnazjum MCE w Bochni, gościło uczniów z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Bochni, Gimnazjum z Proszówek oraz Gimnazjum z Nowego Wiśnicza. Młodzież miała możliwość wysłuchania prelekcji i uzyskania rzetelnej wiedzy w podejmowanym temacie. Ciekawe prelekcje wygłosili:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni mgr inż. Halina Bielec – „ Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmowane w ramach kontroli zjawiska w celu ograniczenia możliwości dystrybucji dopalaczy i ich używania”.

2. Lek. med. Witold Górecki ze Szpitala Powiatowego w Bochni – „Toksyczność dopalaczy. Mechanizmy działania dopalaczy na zdrowiei zachowanie pacjenta. Algorytm postepowania z pacjentem”.

3. Asp. Wojciech Więcek z Wydziału Prewencji KPP w Bochni – „Dopalacze w świetle prawa. Skala problemu w Powiecie Bocheńskim i w Małopolsce”.

4. Psycholog Elwira Kleszcz z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bochni – „Dopalacze – narkotyki XXI wieku. Podstępne działanie,  jasne wypalanie…”.

5. Psycholog Dorota Walasek z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni – „Dopalacze, skąd chęć zostania królikiem doświadczalnym? O relacjach międzygrupowych”.

Po prelekcjach odbyły się warsztaty podczas których młodzież w graficznej formie podsumowała podejmowaną problematykę. Przygotowała plakaty oraz omówiła ich przesłanie.

Forum zakończyła dyskusja moderowana przez Z-cę Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Bochni podkom. Jacka Trzeciaka. W dyskusji młodzież zastanawiała się nad tym, jak przeciwdziałać zjawisku i w jaki sposób ukierunkować działania profilaktyczne. Młodzież sygnalizowała problem braku rzetelnej wiedzy o toksyczności dopalaczy, ich wpływie na zdrowie i funkcjonowanie człowieka. W owiedziach padły stwierdzenia: „mamy w Internecie dostęp do filmów profilaktycznych; haseł, spotów, wywiadów, rozmów itp., ale w Internecie nie znajdziemy rzetelnej wiedzy o tym, jak dopalacze niszczą mózg, jak poszczególne substancje wpływają na organizm, potrzebujemy informacji stricte medycznej…”. Młodzież podkreśliła przy tym konieczność mówienia o problemie oraz wyposażania ich  w wiedzę i umiejętności, jak pomagać rówieśnikom.