chwilowki

Komunikaty

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Protest przeciwko narkotykom

Już po raz dwunasty odbyła się  Kampania Białych Serc - Europejski Solidarny Protest Przeciwko Narkotykom,  której symbolem są białe serca pojawiające się w oknach domów, szkół, instytucji, organizacji. W tym roku Kampania odbywała się pod hasłem „W sieci uzależnień”.

W ramach Kampanii w piątek 21 października ulicami Bochni przeszedł marsz sprzeciwu wobec narkotyków. W marszu uczestniczyli uczniowie z bocheńskich szkół,  młodzież z domów dziecka w Bochni i  Jasieniu. Przemarsz miał na celu zachęcenie młodych ludzi do podejmowania  właściwych, świadomych wyborów i życia bez uzależnień.

Młodzież z Domu Dziecka przygotowała transparenty, a także  teksty piosenek oraz hasła, które były  skandowane i śpiewane podczas przemarszu.

Dzień Bezpiecznego grzybobrania

W ramach Dnia Bezpiecznego Grzybobrania  w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odbyło się spotkanie edukacyjne  na które zaproszono dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni. Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat  budowy grzyba,  cech charakteryzujących  grzyby jadalne i trujące,  poznali zasady bezpiecznego grzybobrania. Zapoznali się także z „Piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej", której stosowanie daje szansę na  zachowanie sprawności  intelektualnej i fizycznej  do późnych lat życia.  

Konferencja „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne?” – 4 listopada 2016 r.

Szanowni Państwo,

Główny Inspektor Sanitarny, Marek Posobkiewicz oraz Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Jarosław Foremny mają zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję na temat „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne?” która odbędzie się 4 listopada 2016 roku.

Celem konferencji jest przedstawienie zagrożeń dla zdrowia publicznego stwarzanych przez nowe narkotyki, mając na uwadze, że zwalczanie tzw. ,,dopalaczy” jest skuteczne, jeżeli profesjonalny system nadzoru jest powiązany z działaniami edukacyjnymi.

Adresatami wydarzenia są członkowie zespołów ratownictwa medycznego oraz personel szpitalnych oddziałów ratunkowych, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, jak również przedstawiciele samorządów.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji znajdą Państwo w zaproszeniu na konferencję oraz programie konferencji.

Zgłoszeń na konferencję można dokonywać telefonicznie (12 25 49 503) lub mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bełdno z dnia 17.10.2016r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bełdno, iż  do dnia 15.11.2016r. prowadzone będą prace remontowe na ujęciu wody w Bełdnie, związane m.in. z wymianą piasku filtracyjnego. Prace prowadzone będą w sposób zapewniający stałą dostawę wody do wodociągu, jednak bez jej uzdatniania.

W związku z powyższym w okresie remontu ujęcia mogą wystąpić zakłócenia w jakości wody i będzie ona mogła służyć wyłącznie do celów gospodarczych.

Po zakończeniu prac przez zarządcę wodociągu wykonane  zostaną badania wody w celu potwierdzenia jej dobrej jakości.

Do momentu obwieszczenia kolejnego komunikatu woda pochodząca z w/w wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu zaopatrującego w wodę Publiczną Szkołę Podstawową w Muchówce z dnia 17.10.2016r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody z wodociągu zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Muchówce, że przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w budynku Szkoły wykazały zanieczyszczenie mikrobiologiczne (bakterie grupy coli).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni stwierdza brak przydatności wody pochodzącej z w/w wodociągu od dnia dzisiejszego do momentu obwieszczenia kolejnego komunikatu (po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu oraz powtórnego badania laboratoryjnego wody).

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

W związku z dodatkowymi dniami wolnymi przypadającymi na 1 i 11 listopada 2016r. wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału i wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego do badań w dniach 31 października oraz 9 listopada 2016r.

OGŁASZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bochni

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bochni

ul. Konstytucji 3-go Maja 5

 

 

I. Nazwa stanowiska pracy, wymiar etatu

1. Młodszy asystent / Asystent w Sekcji Nadzoru Epidemiologii

2. wymiar czasu pracy – pełny etat,  wykształcenie: medyczne, pielęgniarskiepokrewne.

II. Wymagania niezbędne:

a.    Młodszy asystent - tytuł zawodowy magistra, wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub wykształcenie wyższe należy rozumieć jako wykształcenie zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 1. Asystent- tytuł zawodowy magistra, wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub wykształcenie wyższe należy rozumieć jako wykształcenie zastosowanie   w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, specjalizacja  w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 2. posiadanie wiedzy w zakresie:

- przepisów prawnych mających zastosowanie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako organu nadzoru nad punktami szczepień i podmiotami leczniczymi;

- warunków fachowych, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze- szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie i inne podmioty lecznicze;

- bieżącego reżimu sanitarno- przeciwepidemicznego w obiektach podmiotów leczniczych;

- dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, sprzętu, powierzchni w podmiotach leczniczych;

- chorób zakaźnych i innych czynników biologicznych wywołujących choroby zakaźne i zakażenia;

- przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

III. Wymagania dodatkowe:

a.    umiejętność pracy z komputerem ;

 1. umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, zaangażowanie;
 2. prawo jazdy kat B
 3. dyspozycyjność, doświadczenie pracy w Inspekcji.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a.    przeprowadzanie kontroli sanitarnych/wizytacji obiektów zgodnie   z opracowanym planem pracy oraz przeprowadzanie kontroli pozaplanowych;

 1. prowadzenie rzetelnych, czytelnych zapisów i rejestrów dokumentacji wewnętrznej Sekcji (w tym w oparciu o systemy informatyczne w zakresie chorób zakaźnych szczepień):
 2. nadzór nad realizacją szczepień ochronnych, zamawianie, magazynowanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych;
 3. gromadzenie i analiza materiałów dotyczących sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych-przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych  w ogniskach chorób zakaźnych, w przypadku zbiorowych zatruć pokarmowych;

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a.    CV,

 1. List motywacyjny,
 2. Podanie o pracę,
 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie – kserokopia dyplomu lub świadectwa ukończenia nauki,
 4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach – kserokopie
 5. kopia dowodu osobistego
 6. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata.
 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na podanym stanowisku (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie)

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „Nabór na stanowisko Młodszy asystent/ Asystent  w Sekcji Nadzoru Epidemiologii”:

·         osobiście w Sekretariacie PSSE w godz. urzędowania od 8.00- 14.00,

·         listownie na adres:

 

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 

32-700 Bochnia

 

·         drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert do dnia 20 października 2016 r. do godz. 14oo.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie dalszego postępowania.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn. Zm.).

 

VII. Dodatkowe informacje:

·         Dokumenty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

·         Selekcja końcowa kandydatów odbędzie się na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, w tym:

- zaprezentowanie siebie, swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego,

- udzielenie odpowiedzi na pytania,

·         Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,

·         Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PSSE Bochnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem

Tel/fax (+48 14) 612 32 34, 612 39 47, 612 39 58

·         Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

·         Za datę złożenia dokumentów uznaję się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w sekretariacie PSSE w Bochni ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia, lub datę wpłynięcia na elektroniczna pocztę.

·         Kandydat wyłoniony w wyniku naboru zostanie zatrudniony na czas określony.

·         Stacja zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania
Download this file (MX-2614N_20161003_102321.pdf)ogłoszenie PPIS Bochnia

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni