chwilowki

Komunikaty

Światowy Dzień Zdrowia

„Zdrowie dla wszystkich” to hasło, które przyświeca obchodom Światowego Dnia Zdrowia w 2018 roku. Sentencja ta jest wizją, która towarzyszy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) już od ponad 70 lat. Przekonanie, że wszyscy luzie powinni mieć możliwość osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu zdrowia powoduje, że tegoroczne święto mocno koncentruje się na temacie Powszechnej Opieki Zdrowotnej.

„Zdrowie – to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności”.  – definicja zdrowia wg Światowej Organizacji Zdrowia.

WHO nawołuje, aby podjąć kroki mające na celu zapewnienie wszystkim i wszędzie dostęp do usług zdrowotnych wysokiej jakości bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego dla osoby korzystającej ze świadczeń. Nadal bowiem znaczna część ludzi na świecie nie otrzymuje niezbędnych usług zdrowotnych. Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia ma na celu podkreślenie potrzeby dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej bez dyskryminacji czy stawania przed wyborem: zdrowie czy inne potrzeby życiowe. Universal Health Coverage: Everyone, Everywhere – to slogan, który towarzyszy tegorocznym obchodom, co oznacza – Powszechna  opieka zdrowotna: wszędzie, dla każdego. Cytując dyrektora generalnego WHO „(…) Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupnem leków, a kupnem jedzenia.”

Światowa Organizacja Zdrowia począwszy od 7 kwietnia planuje szereg działań służących poprawie zdrowia wszystkich ludzi na świecie. WHO będzie starało się inspirować, motywować i kierować interesariuszami, aby podejmowali działania mające na celu poprawę dostępu do świadczeń. Kraje, które inwestują w powszechną opiekę zdrowotną tak naprawdę inwestują w ludzi poprawiając ich zdrowie, a tym samym jakość i długość życia.

Więcej informacji na temat obchodów Światowego Dnia Zdrowia znajduje się na stronie World Health Organization http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/campaign-essentials/en/ oraz w załączniku.

 

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

   W związku z organizacją pracy w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w okresie przedświątecznym  PSSE w Bochni informuje, iż w celu zachowania postępowania zgodnego  z procedurami badawczymi, wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w dniu 28.03.2018r.

Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dot. ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Informacja

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że z dniem 16 lutego 2018r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 września 2017r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. poz. 2111), która w prowadza ograniczenia w działalności placówek, w tym całkowity zakaz ich reklamy i promocji, zakaz korzystania z nich przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, a ponadto obowiązek informowania klientów o negatywnych skutkach ekspozycji na promieniowanie UV. Ukazało się również rozporządzenie, które określa treści wygląd tabliczki ostrzegawczej. Powinna ona zawisnąć w widocznym miejscu już od dnia wejścia w życie nowych przepisów:

Ustawa wprowadza:

- całkowity zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium (art. 4 ustawy). Oznacza to, że nie będzie można polecać swoich usług w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych; na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych; środkach usług informatycznych (np. na portalach internetowych)

-zakaz udostępniania solarium małoletnim. Niedozwolone będzie udostępnianie usług osobom małoletnim, czyli takim, które nie ukończyły 18 roku życia. Zgodnie z art. 5 ust.2 w przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać z solarium, osoba udostępniająca solarium uprawniona jest do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek. W myśl art. 5 ust. 3 w razie nieokazania dokumentu, o którym mowa w ust. 2, osoba udostępniająca solarium odmawia udostępnienie solarium.

-obowiązek umieszczania w miejscu udostępniania solarium czytelnych i widocznych informacji o zakazach oraz ostrzeżenie o ryzyku związanym z korzystania z solarium na tabliczkach, które muszą być sporządzone w formacie co najmniej A4, wielkimi literami oraz czcionką Times New Roman o rozmiarze co najmniej 32 pkt., z wyjątkiem informacji zawartej w nawiasie, która powinna mieć rozmiar co najmniej 22 pkt.

Kto nie zamieści tabliczki albo złamie nowe przepisy, ryzykuje karą w wysokości nawet do 50 000 zł.

Poniżej umieszczono wzór wylądu tabliczki zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom. które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.

 

WZÓR

 

ZAKAZ UDOSTĘPNIANIA SOLARIUM OSOBOM,

KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18. ROKU ŻYCIA

 

(ART. 5 UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2017 R.

O  OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI KORZYSTANIA Z SOLARIUM).

 

MINISTER ZDROWIA OSTRZEGA:

KORZYSTANIE Z SOLARIUM

ZWIĘKSZA RYZYKO ZACHOROWANIA

NA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY.

Konkurs „Szkoła wolna od używek”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni uprzejmie informuję że w I połowie 2018 roku Główny Inspektorat Sanitarny zamierza przeprowadzić II edycję konkursu ,,Szkoła wolna od używek”. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim  skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych realizujących program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki.

Zwalczanie i profilaktyka wszawicy

Wszawica jest chorobą pasożytniczą wywołaną przez wesz głowową (Pediculus humanus capitis).Występuje we wszystkich krajach świata. Jest to powszechny problem, który nie zawsze jest oznaką braku higieny. Do zarażenia może dojść w każdym wieku, chociaż najczęściej występuje ona u dzieci i młodzieży. Do zarażenia tymi pasożytami łatwiej dochodzi w dużych zbiorowiskach ludzkich (przedszkola, szkoły, internaty, akademiki, kolonie, obozy letnie, koszary, domy pomocy społecznej, noclegownie).

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

Wytyczne do postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w placówce:

· dyrektor placówki zarządza dokonanie przez pielęgniarki lub osoby upoważnione, kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie lub klasie oraz wszystkich pracowników szkoły lub placówki, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może również zostać przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki lub higienistki szkolnej;

· pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki lub higienistki szkolnej w placówce -opiekun dziecka) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań; jednocześnie informuje dyrektora plac6wki o wynikach kontroli i skali zjawiska;

· dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel lub opiekun) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników;

·  w przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielą rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy;

· pielęgniarka lub higienistka szkolna po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skory głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców;

· w sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków

 

Więcej informacji w załączonej broszurze.

Pliki do pobrania
Download this file (wszawica.pdf)wszawica.pdf

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni