chwilowki

Komunikaty

Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „szczepienia ochronne- jak zachęcić nieprzekonanych”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na prośbę Pani Izabeli Kucharskiej – Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego, informuje o konferencji naukowo-szkoleniowa pt. „szczepienia ochronne- jak zachęcić nieprzekonanych” zorganizowanej  przez Ministerstwo Zdrowia i Instytut Matki i Dziecka w ramach działań podejmowanych na rzecz promocji szczepień, skierowanych do lekarzy rodzinnych i pediatrów. Konferencja odbędzie się w sobotę, 29 września 2018 r. w Instytucie Matki i Dziecka  przy ul. Kasprzaka 17 a w Warszawie. Udział uczestników jest bezpłatny. Osoby zainteresowane muszą wysłać zgłoszenie  do udziału w konferencji zgodnie z informacją podaną na stronie Instytutu.

Link do zaproszenia: http://www.imid.med.pl/pl/aktualnosci/konferencja-szczepienia-ochronne-jak-zachecic-nieprzekonanych

OBWIESZCZENIE z dnia 23 sierpnia 2018r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017,poz.1257 z późn.zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017, poz.1405 z póź.zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zawiadamia, że została wydana opinia sanitarna  z dnia 23 sierpnia 2018r. znak: NNZ.420-1-9/39/2018 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu dla przedsięwzięcia p.n.

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej granicach aglomeracji Lipnica Murowana obejmująca miejscowości Lipnica Dolna i Lipnica Górna”

W załączeniu opinia z dnia 23 sierpnia 2018r znak NNZ-420-1-9/39/18., z treścią w/w opinii sanitarnej można też zapoznać się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bochni ul. Konstytucji 3-go Maja 5 .

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie obowiązku zgłaszania wystąpienia zatrucia środkami zastępczymi lub nową substancją psychoaktywną

W związku z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, istotnie zmieniające uwarunkowania prawne w zakresie działań służących ograniczaniu zagrożeń, jakie powodują środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne, została opublikowana               w Dzienniku Ustaw w dniu 6 sierpnia 2018 r., pod pozycją 1490 i wchodzi w życie w dniu 21 sierpnia 2018r.

Z uwagi na powyższe istotnym staje się zabezpieczenie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bochni aspektów organizacyjnych, bezpośrednio związanych z realizacją przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty przeprowadzające badania pośmiertne obowiązku zgłaszania wystąpienia zatrucia środkami zastępczymi lub nową substancją psychoaktywną albo podejrzenie wystąpienia takiego zatrucia albo zgonu, którego przyczyną mogło być albo było zatrucie środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.

Zgodnie z art. 30a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w brzmieniu nadanym przedmiotową nowelizacją, zgłoszenie o jakim mowa wyżej dokonuje się w postaci elektronicznej niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od wystąpienia lub podejrzenia zatrucia. Zgłoszenie do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powinno zostać dokonane przy użyciu standardowego formularza elektronicznego, którego zakres informacji jest zgodny z art. 31a ust. 4 ustawy i którego wzór – opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, udostępniamy poniżej. Po otrzymaniu zgłoszenia od podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub podmiotu przeprowadzającego badanie pośmiertne, państwowy powiatowy inspektor sanitarny udostępnia niezwłocznie zgłoszenie właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. Główny Inspektor Sanitarny dokonuje weryfikacji udostępnionych zgłoszeń.

Krótki termin wejścia w życie omawianych zapisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wymusza podjęcie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzwyczajnych działań tj. poinformowanie podmioty lecznicze oraz podmioty przeprowadzające badania pośmiertne, działające na obszarze każdego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o obowiązku wynikającym z art. 30a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z powyższym przekazujemy do służbowego wykorzystania powyższe informacje oraz formularz zgłoszenia przypadku podejrzenia zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną na podstawie art. 30 a ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Pliki do pobrania
Download this file (Formularz(1).xls)Formularz(1).xls

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Komunikaty

Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy:

 • KOMUNIKAT I: Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 345 z 27.12.2017, s. 87);

 

 • KOMUNIKAT II: Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed  zagrożeniem  dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub  mutagenów podczas pracy;

 

 • KOMUNIKAT III: Ukazała się dyrektywa Komisji 2017/164/UE z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 200/39/WE i 2009/161/UE;

 

 • KOMUNIKAT IV: Komisja Europejska pracuje nad kolejną dyrektywą ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE.

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

Rodzice i Opiekunowie Dzieci i Młodzieży

W czasie wakacji młodzież narażona jest na kontakt z różnego typu używkami, w tym nowymi narkotykami tzw. dopalaczami. Badania wśród uczniów pokazują, że co dziesiąty nastolatek próbował dopalaczy – czyli substancji psychoaktywnych o nieprzewidywalnym składzie chemicznym, zagrażającym zdrowiu i życiu.

To może dotyczyć też Twojego dziecka, dlatego apelujemy o zwrócenie uwagi na SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE MOGĄCE WSKAZYWAĆ NA ZAŻYWANIE SUBSTANCJI  PSYCHOAKTYWNYCH:

pojawienie się wśród rzeczy dziecka nowych przedmiotów i produktów mogących służyć do przyjmowania substancji psychoaktywnych np. fifki, zapalniczki, łyżeczki, bibułki, kawałki okopconej folii aluminiowej, igły i strzykawki, waciki, paczuszki w foliowych opakowaniach, kleje, tabletki, proszek, sproszkowane zioła, bryłki itp.

zmiany psychiczne oraz zamiana dotychczasowych zachowań i zwyczajów:

 • stany nietrzeźwości,
 • osłabienie lub utrata zainteresowań, zaburzenia snu,
 • wahania nastroju (drażliwość, płaczliwość itp.),
 • zmienna mowa (powolna, zamazana lub przyśpieszona), trudności w koncentracji uwagi,
 • zachowania i reakcje nieadekwatne do sytuacji,
 • chwiejny, powolny chód lub pobudzenie ruchowe,
 • zastyganie w nienaturalnych pozycjach,
 • gorsze wyniki uczenia się czy w pracy,
 • wagarowanie, opuszczanie pracy.

zmiana dotychczasowych znajomych, poszukiwanie nowych grup i aktywności, w których obecne są narkotyki np. dyskoteki, zloty, festiwale muzyczne itp.,

rozluźnienie więzi z rodziną,

zakłócanie porządku publicznego,

zmiany w wyglądzie,

sprawianie wrażenia osoby chorej np. przeziębionej, kaszlącej,

stany euforii i zmęczenia,

zmiana nawyków żywieniowych ,

zmiany skórne np. miejsca po wkłuciach do naczyń żylnych, zadrapania, ślady po oparzeniach papierosami, przebarwienia palców,

„szkliste oczy”, źrenice zwężone, rozszerzone, nieruchome,

słodki zapach z ust.

RODZICU PAMIĘTAJ!

Przyczyny zażywania dopalaczy podawane przez młodych ludzi to: chęć upodobnienia się do grupy, zaspokojenie ciekawości, dla rozrywki czy  z powodu nudy. Dlatego dobre relacje w rodzinie, jasno wytyczony system wartości, życzliwość i akceptacja, codzienny kontakt, rozmowy i zainteresowanie sprawami Twojego dziecka  pomogą uchronić je przed kontaktem z narkotykami.

Gdzie szukać pomocy:

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa niebezpieczne i nieznane substancje? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat skutków zażywania dopalaczy? Chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości leczenia i terapii? Gdzie uzyskać pomoc i wsparcie?

Poniżej znajduje się lista numerów telefonów, gdzie każdy może uzyskać pomoc.

800 060 800– Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

801 199 990– Telefon Zaufania Narkomania

801 889 880– Telefon Zaufania Uzależnienia behawioralne

800 100 100– Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12– Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111– Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

Jak często i dlaczego konieczna jest wymieniana piasku w piaskownicy.

Kto jest zobowiązany do wymieniania piasku w piaskownicy

W świetle przepisów Prawa budowlanego odpowiedzialność za utrzymywanie obiektów budowlanych, w tym obiektów małej architektury (piaskownice należą do grupy obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej), w należytym stanie technicznym i estetycznym w sposób niedopuszczający do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej ponosi ich właściciel lub zarządca.

Bezpieczeństwo placów zabaw

Właściciele publicznych placów zabaw, czyli m.in. urzędy miast, gmin, szkoły, przedszkola, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, powinni zabezpieczać piaskownice przed zanieczyszczeniem. Stałe zabezpieczanie piaskownic poprzez np. ogradzanie terenów zabaw lub piaskownic, zasłanianie piaskownicy na noc i w innych okresach jej nieużytkowania, ma przede wszystkim służyć niedopuszczeniu do zanieczyszczenia piaskownicy i piasku przez psy, koty, ptaki oraz inne zwierzęta, a także chronić przed innymi zagrożeniami mogącymi pogorszyć stan sanitarny piasku.

W celu zabezpieczenia dziecka przed odzwierzęcymi chorobami pasożytniczymi (tasiemczyca, glistnica, toksokaroza) rodzice oraz wychowawcy przedszkolni powinni zwracać uwagę na to, aby dzieci nie wchodziły do piaskownicy z cukierkami i gumami do żucia, nie jadły podczas zabawy w piaskownicach, a po opuszczeniu piaskownicy dokładnie myły ręce i twarz.

Jednocześnie konieczna jest wymiana piasku w piaskownicach co najmniej przed oraz w trakcie sezonu letniego, a także każdorazowo po stwierdzeniu w nim obecności widocznych zanieczyszczeń (odpadów, odchodów zwierzęcych i innych) stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi, szczególnie dzieci, z uwagi na ich słabo rozwinięty układ odpornościowy. Obowiązek wymiany piasku w piaskownicach wynika z potrzeby zminimalizowania zagrożenia chorobami pasożytniczymi, odzwierzęcymi, zakaźnymi.

Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach sprawowania nadzoru sanitarnego kontroluje piaskownice zarówno ogólnodostępne w przestrzeni publicznej (w parkach, ogródkach jordanowskich, na osiedlowych placach zabaw), jak również na terenach przedszkoli, żłobków i innych form opieki nad dziećmi. Przedmiotem kontroli sanitarnej jest stan: sanitarno-techniczny piaskownic, a także czystości piasku sprawdzany pod kątem obecności widocznych zanieczyszczeń oraz bakterii i jaj pasożytów, stanowiących zagrożenie dla zdrowia dzieci.

Jakie zagrożenia stwarza zanieczyszczona piaskownica i piasek

Warto wskazać, że pasożyty mogą wywołać groźne choroby – toksoplazmozę, którą można się zarazić przez kontakt z odchodami kota i toksokarozę, którą wywołuje glista psia, znajdująca się w psich odchodach. Toksokarozę leczy się wyłącznie w szpitalu, przy czym choroba ta niesie ze sobą ryzyko groźnych powikłań. Bakteriami, mogącymi występować w zanieczyszczonym piasku są m.in. bakterie z grupy coli – mogące wywołać nawet posocznicę (czyli sepsę) oraz bakterie salmonelli – powodujące poważne zatrucia pokarmowe..

Systematyczna wymiana piasku w piaskownicach  przy jednoczesnym stosowaniu fizycznych barier chroniących przed dostępem zwierząt oraz innymi zagrożeniami mogącymi pogorszyć stan sanitarny piasku stanowi najskuteczniejszą metodę utrzymywania jego czystości oraz minimalizuje zagrożenia jakie mogą być związane z jego zanieczyszczeniem.

 

Kampania Krajowego Centrum ds. AIDS "Mam czas rozmawiać"

Kampania pod hasłem: „Mam czas rozmawiać” (#mamczasrozmawiac)  powstała, by stać się  inspiracją do podjęcia w rodzinie dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu. Pierwsza edycja kampanii została przeprowadzona w listopadzie 2017r.

Model kampanii w roku 2018, kładzie szczególny nacisk na promowanie dialogu międzypokoleniowego pomiędzy matkami a córkami, na temat konieczności testowania w kierunku HIV.

Główne cele kampanii w jej odsłonie na rok 2018 to:

Upowszechnianie informacji o sposobach zmniejszania ryzyka zakażenia HIV wśród grupy kobiet planujących macierzyństwo oraz będących już w ciąży.

Przypominanie o badaniach w kierunku HIV, a przez to zwiększenie odpowiedzialności za swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich, w szczególności w myśl haseł: „Bądź mamą na medal. Zrób w ciąży wszystkie badania, w tym test na HIV”, „Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka”, „Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS”.

Promocja edukacji na temat HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową, aby miała ona swój początek w rodzinie i była dostosowana do wieku i potrzeb odbiorców.

 
 
 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni