chwilowki

Komunikaty

24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w PSSE w Bochni

Uprzejmie informujemy, iż dzień 24 grudnia 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni. Powyższe będzie realizacją zarządzenia nr  17 Szefa Kancelarii Prezesa Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. Jako zamienny dla powyższego dnia pracy została wyznaczona sobota, wypadająca w dniu 15 grudnia br.

Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „szczepienia ochronne- jak zachęcić nieprzekonanych”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na prośbę Pani Izabeli Kucharskiej – Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego, informuje o konferencji naukowo-szkoleniowa pt. „szczepienia ochronne- jak zachęcić nieprzekonanych” zorganizowanej  przez Ministerstwo Zdrowia i Instytut Matki i Dziecka w ramach działań podejmowanych na rzecz promocji szczepień, skierowanych do lekarzy rodzinnych i pediatrów. Konferencja odbędzie się w sobotę, 29 września 2018 r. w Instytucie Matki i Dziecka  przy ul. Kasprzaka 17 a w Warszawie. Udział uczestników jest bezpłatny. Osoby zainteresowane muszą wysłać zgłoszenie  do udziału w konferencji zgodnie z informacją podaną na stronie Instytutu.

Link do zaproszenia: http://www.imid.med.pl/pl/aktualnosci/konferencja-szczepienia-ochronne-jak-zachecic-nieprzekonanych

OBWIESZCZENIE z dnia 23 sierpnia 2018r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017,poz.1257 z późn.zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017, poz.1405 z póź.zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zawiadamia, że została wydana opinia sanitarna  z dnia 23 sierpnia 2018r. znak: NNZ.420-1-9/39/2018 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu dla przedsięwzięcia p.n.

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej granicach aglomeracji Lipnica Murowana obejmująca miejscowości Lipnica Dolna i Lipnica Górna”

W załączeniu opinia z dnia 23 sierpnia 2018r znak NNZ-420-1-9/39/18., z treścią w/w opinii sanitarnej można też zapoznać się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bochni ul. Konstytucji 3-go Maja 5 .

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie obowiązku zgłaszania wystąpienia zatrucia środkami zastępczymi lub nową substancją psychoaktywną

W związku z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, istotnie zmieniające uwarunkowania prawne w zakresie działań służących ograniczaniu zagrożeń, jakie powodują środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne, została opublikowana               w Dzienniku Ustaw w dniu 6 sierpnia 2018 r., pod pozycją 1490 i wchodzi w życie w dniu 21 sierpnia 2018r.

Z uwagi na powyższe istotnym staje się zabezpieczenie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bochni aspektów organizacyjnych, bezpośrednio związanych z realizacją przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty przeprowadzające badania pośmiertne obowiązku zgłaszania wystąpienia zatrucia środkami zastępczymi lub nową substancją psychoaktywną albo podejrzenie wystąpienia takiego zatrucia albo zgonu, którego przyczyną mogło być albo było zatrucie środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.

Zgodnie z art. 30a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w brzmieniu nadanym przedmiotową nowelizacją, zgłoszenie o jakim mowa wyżej dokonuje się w postaci elektronicznej niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od wystąpienia lub podejrzenia zatrucia. Zgłoszenie do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powinno zostać dokonane przy użyciu standardowego formularza elektronicznego, którego zakres informacji jest zgodny z art. 31a ust. 4 ustawy i którego wzór – opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, udostępniamy poniżej. Po otrzymaniu zgłoszenia od podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub podmiotu przeprowadzającego badanie pośmiertne, państwowy powiatowy inspektor sanitarny udostępnia niezwłocznie zgłoszenie właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. Główny Inspektor Sanitarny dokonuje weryfikacji udostępnionych zgłoszeń.

Krótki termin wejścia w życie omawianych zapisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wymusza podjęcie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzwyczajnych działań tj. poinformowanie podmioty lecznicze oraz podmioty przeprowadzające badania pośmiertne, działające na obszarze każdego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o obowiązku wynikającym z art. 30a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z powyższym przekazujemy do służbowego wykorzystania powyższe informacje oraz formularz zgłoszenia przypadku podejrzenia zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną na podstawie art. 30 a ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Pliki do pobrania
Download this file (Formularz(1).xls)Formularz(1).xls

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Komunikaty

Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy:

  • KOMUNIKAT I: Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 345 z 27.12.2017, s. 87);

 

  • KOMUNIKAT II: Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed  zagrożeniem  dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub  mutagenów podczas pracy;

 

  • KOMUNIKAT III: Ukazała się dyrektywa Komisji 2017/164/UE z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 200/39/WE i 2009/161/UE;

 

  • KOMUNIKAT IV: Komisja Europejska pracuje nad kolejną dyrektywą ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni