chwilowki

Ważne! Komunikat dla podmiotów leczniczych w sprawie zmiany czasu dokonywania zgłoszeń zakażeń i chorób zakaźnych właściwemu miejscowo powiatowemu inspektorowi sanitarnemu

W związku z podpisaniem przez Ministra Zdrowia w dniu 18 lipca 2016 r. rozporządzenia w sprawie zgłaszania podejrzeń oraz rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych lub zgonów z powodu zakażeń lub chorób zakaźnych oraz dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286603), mając na uwadze pilną potrzebę poinformowania świadczeniodawców o istotnie zmienionym przez ww. akt prawny czasie dokonywania zgłoszeń zakażeń i chorób zakaźnych właściwemu miejscowo powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, przekazujemy niniejszą informację wraz z treścią przedmiotowego rozporządzenia, kierownikom podmiotów leczniczych z terenu objętego nadzorem sanitarnym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni do wiadomości i wykorzystania służbowego. Rozporządzenie o jakim mowa wyżej wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2016 r., a jego treść udostępniamy jako załącznik do niniejszej informacji.

Zakażenia oraz choroby zakaźne ujęte w załączniku nr 1 i nr 2 do ww. rozporządzenia będą raportowane w czasie „nie więcej niż 2 godziny odpowiednio od chwili powzięcia tego podejrzenia lub rozpoznania albo uzyskania wyniku badania" zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 (Dz. U. z 2016 poz. 393). Termin dokonywania zgłoszenia, o którym mowa powyżej, dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub przebywających na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 (ŚDM- Kraków 2016). Do ww. obszaru na terenie Małopolski należą:  miasto Kraków i powiaty:  krakowski, bocheński, brzeski, chrzanowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, wadowicki, proszowicki i wielicki.

Szczególny tryb raportowania obowiązywać będzie w okresie od dnia 25 lipca do dnia 2 sierpnia 2016 r. Zgłoszenia zakażenia lub choroby zakaźnej w czasie „nie więcej niż 2 godziny" będą przekazywane przez lekarzy do właściwego państwowego inspektora sanitarnego drogą telefoniczną lub faksem zgodnie z § 3 ust.1 ww. rozporządzenia.

Zgłoszenia należy przekazywać państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu na następujące adresy teleinformatyczne:

- telefon alarmowy (dostępny całodobowo):602 275 918

- fax (dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 19:00 w PSSE w Bochni): (14) 612 39 47

oraz fax od poniedziałku do piątku w godzinach od 19:00 do 7:25 , w sobotę i niedzielę dostępny całodobowo w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie 12 416 20 93

- e-mail (dostępny całodobowo): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia dokonywane w powyższy sposób należy następnie przekazać:

1.      przesyłką poleconą w kopertach opatrzonych wyraźnym adresem nadawcy i symbolem „ŚDM” lub

2.      za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci zaszyfrowanej, jeżeli pozwalają na to możliwości techniczne nadawcy i odbiorcy, lub

3.      bezpośrednio osobie upoważnionej do ich odbioru za pokwitowaniem – w sposób zapewniających ochronę danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.

 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem numery telefonu i faksu, na które będą dokonywane zgłoszenia zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej bocheńskiej Stacji, pod adresem:  http://bip.malopolska.pl/pssebochnia/Article/id,291319.html

Podsumowując,  dla  obszaru  zabezpieczenia  medycznego  i jednostek chorobowych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń oraz rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych lub zgonów z powodu zakażeń lub chorób zakaźnych oraz dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży będzie to czas do 2 godzin, dla pozostałych jednostek chorobowych i czynników biologicznych oraz terenu poza obszarem zabezpieczenia medycznego będzie to czas, jak obecnie tj. niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin.

 Obowiązek  zgłaszania podejrzeń oraz rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych lub zgonów z powodu zakażeń oraz dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych wynoszący nie więcej niż 2 godziny  dotyczy następujących jednostek chorobowych:

1) błonica;

2) bruceloza;

3) cholera

4) choroba wirusowa Ebola (EVD)

5) czerwonka bakteryjna

6) dur brzuszny

7) dury rzekome A,B,C

8) dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera) i inne riketsjozy

9) dżuma

10) gorączka Q

11) grypa wywołana szczepem odzwierzęcym lub szczepem o nieidetyfikowalnym podtypie

12) inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis

13) legioneloza

14) odra

15) ospa prawdziwa

16) ostre nagminne porażenie dziecięce (Poliomyelitis)

17) tularemia

18) wąglik

19) wirusowe gorączki krwotoczne w tym żółta gorączka

20) wirusowe zapalenie wątroby typu A

21) zakażenia żołądkowo-jelitowe oraz zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej- występujące w postaci ognisk zachorowań

22) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej

23) zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm)

24) zakażenia werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC)

25) zespół ostrej niewydolności oddechowej wywołany koronawirusem MERS-CoV lub SARS

Plik do pobrania:

Rozporzadzenie_Minista_Zdrowia

Świadczenia zdrowotne dla pielgrzymów - ŚDM 2016

Archidiecezja Krakowska- Organizator Światowych Dni Młodzieży, zawarła polisę ubezpieczeniową z PZU S.A., gwarantującą zarejestrowanym uczestnikom ŚDM zabezpieczenie pomocy medycznej wraz z pokryciem kosztów leczenia.
W załączeniu ulotka informacyjna dotycząca sposobu postępowania w zakresie zwrotu kosztów leczenia podmiotom leczniczym, które będą udzielały świadczeń zdrowotnych uczestnikom ŚDM.

Pilki do pobrania: Ulotka informacyjna dla placowek medycznych SDM 2016

Higiena Komunalna - wytyczne, instrukcje oraz wnioski

WYTYCZNE PZH dotyczące warunków udostępnienia wody do picia pielgrzymom uczestniczącym w ŚDM

Załącznik do pisma GIS – BW-43230-146/KP/16/1 SK 21373/2016

 

W zależności od miejsca zakwaterowania pielgrzymów, którzy przybędą na Światowe Dni Młodzieży, będą oni zaopatrywani w wodę z różnych źródeł. Należy wskazać, iż w związku
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989), wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinny być spełnione nie tylko przez przedsiębiorstwa wodociągowe ale również przez podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej. Kluczowe zmiany w zakresie przepisów nowelizowanego w 2015 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w systemie kontroli, jakie zostały poczynione w systemie zaopatrzenia w wodę i to przede wszystkim zwiększenie/zainteresowanie nadzoru organów PIS nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi polegającego m.in. na objęciu nadzorem ww. podmiotów.

1.        W przypadku goszczenia większych grup pielgrzymów i udostępniania im instytucjonalnych miejsc zakwaterowania lub prywatnych pól biwakowych postępowanie zależy od rodzaju zaopatrzenia w wodę danego obiektu.

- Jeżeli jest to prywatna studnia na terenie pola lub w sąsiadującej posesji, z której woda nie jest objęta nadzorem sanitarnym, niezbędne jest wykonanie badania mikrobiologicznego wody, obejmującego wskaźniki skażenia kałowego wody tj. E. coli i enterkoki. Z uwagi na krótki czas korzystania z wody przez pielgrzymów (kilka dni) nie jest konieczne wykonywanie oznaczeń parametrów fizykochemicznych. Badanie powinno być wykonane ze stosownym wyprzedzeniem (3-4 tygodnie), aby w razie negatywnego wyniku możliwe było zorganizowanie innego źródła zaopatrzenia w wodę lub innego miejsca zakwaterowania.

- za ryzykowne i niepożądane należy uznać zakwaterowanie większej grupy pielgrzymów na polu biwakowym/namiotowym, pozbawionym jakiegokolwiek źródła zaopatrzenia w wodę. Dowiezienie wody beczkowozem jest rozwiązaniem, które może być stosowane
w ostateczności, ale nie może być rekomendowane bez zastrzeżeń, ponieważ woda taka
z reguły wymaga przegotowania bezpośrednio przed spożyciem, co w warunkach polowych może być trudne.

- Placówki oświatowo-wychowawcze i internaty, w których również mogą być kwaterowane grupy pielgrzymów, z reguły zapewniają dostępność wody ze zbiorowych systemów zaopatrzenia, która jest objęta kontrolą sanitarną. Nie wymagają one specjalnych przygotowań, wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy przed zakwaterowaniem pielgrzymów dokonywana była wymiana lub remont instalacji wodnej w budynku, ewentualnie dokonano montażu nowego punktu czerpalnego. W takim przypadku celowe jest kontrolne badanie mikrobiologiczne wody (E. coli i enterokoki), podobnie jak wtedy, gdy placówka zaopatrywana jest w wodę z własnej studni, z której woda nie była ostatnio poddawana badaniom i aktualna jakość mikrobiologiczna wody nie jest znana.

2. Przed przybyciem pielgrzymów należy ponadto sprawdzić ciśnienie wody w instalacji, sprawność punktów czerpalnych, drożność odpływów i usunąć ewentualne nieprawidłowości. Punkty czerpalne na polach biwakowych i namiotowych powinny być czytelnie oznakowane, łatwo dostępne, możliwe do jednoczesnego wykorzystania przez grupę osób, ich bezpośrednie otoczenie powinno zapewnić odprowadzenie rozlanej wody (unikanie zastoju wody i związanego z tym ryzyka poślizgnięcia się i wypadku), korzystne jest też ich zadaszenie i możliwość oświetlenia przy zmroku.

3. Sposób korzystania z wody udostępnianej pielgrzymom w punktach czerpalnych w miejscach noclegowych nie odbiega od ogólnie przyjętego, nie mają tu uzasadnienia specjalne zalecenia, odmienne od obowiązujących wszystkich użytkowników także w innych okolicznościach. Należy unikać dotykania punktu wylotu wody rękami, wkładania kranu do ust. W przypadku używania naczyń jednorazowych do czerpania i picia wody ważne jest, aby nie pomylić naczyń nowych z już wykorzystanymi i wyraźnie oznakować i rozdzielić miejsca ich przechowywania. Administrator lub zarządca obiektu lub osoba przez niego wyznaczona powinna co najmniej kilkakrotnie w ciągu dnia okresowo sprawdzać czystość
 i stan urządzeń czerpalnych i ich otoczenia, wykonując w razie potrzeby niezbędne prace porządkowe. Za minimum należy uznać kontrolę ich stanu rano i wieczorem, zarówno przed, jak i po korzystaniu z nich przez większą grupę zakwaterowanych gości.

4. Szczególne problemy mogą wiązać się z zaopatrywaniem pielgrzymów w wodę do picia poza miejscem zakwaterowania. Optymalnym rozwiązaniem jest woda butelkowa, jednak
z uwagi na możliwą znaczną liczbę pielgrzymów może się ona okazać trudna do zapewnienia wszystkim uczestnikom. Możliwym do przyjęcia rozwiązaniem jest zachęcanie uczestników do ponownego wykorzystania butelki po zużyciu wody i napełnienia jej wodą
z kranu. Zabieg taki można powtarzać kilkakrotnie. Należy jedynie przestrzec przed wykorzystaniem do tego celu wody o niekontrolowanej jakości na przykład wody z fontann – dopuszczalne jest wyłącznie użycie wody zdatnej do spożycia. Wody w butelce nie należy przechowywać dłużej niż 24 godziny. Jednocześnie dostępne na ulicach punkty czerpalne
i źródła wody niezdatnej do spożycia, na które mogą natrafić uczestnicy, należy wyraźnie oznaczyć, najlepiej piktogramami, w sposób jednoznaczny przestrzegając przed jej spożyciem.

 

JAKOŚĆ WODY

 

Wymogi dla zbiorników stanowiących zastępcze źródło wody (tj. beczkowozy, cysterny)

Przypominamy, iż w przypadku użycia cystern jako zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (np. podczas awarii wodociągu lub jako dodatkowe źródło wody podczas Światowych Dni Młodzieży), celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dla osób korzystających z wody z przedmiotowych zbiorników, należy przestrzegać niżej wymienionych zasad:

 • zbiornik powinien posiadać atest higieniczny stwierdzający, że cysterna jest przystosowana do przewozu wody pitnej,
 • zbiornik przed użyciem należy bardzo dokładnie zdezynfekować,
 • zbiorniki należy napełnić wodą ze źródła, w którym jakość wody jest monitorowana i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • celem sprawdzenia skuteczności dezynfekcji,  wodę ze zbiornika należy przebadać,
 • zbiornik należy chronić przed niepożądanym ociepleniem wody do spożycia (np. poprzez odpowiednią lokalizację zbiornika), jak również nie dopuścić do zbyt długiego przetrzymywania wody w zbiorniku (nie dłużej niż dobę),
 • wyznaczyć osobę odpowiedzialną za stan sanitarno – higieniczny zbiorników,
 • przechowywać dokumentację dot. serwisowania beczkowozów (tj. daty serwisowania i zakres, dezynfekcja - data przeprowadzenia, zastosowany preparat, data i godzina napełnienia zbiornika wodą)

Nadmienić należy, iż zaopatrzenie mieszkańców w wodę ze zbiorników tj. beczkowozy, cysterny wymaga zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa higienicznego, w związku z powyższym kontrola jakości wody w tego typu instalacjach jest bardzo ważna z uwagi na duże ryzyko zdrowotne dla konsumentów korzystających z wody dostarczonej w taki sposób.
 
Badania ciepłej wody użytkowejw obiektach wytypowanych do zakwaterowania uczestników Światowych Dni Młodzieży 2016r.

Informujemy, iż w ciepłej wodzie użytkowej mogą występować  bakterie typu  Legionella.

Kolonizacji bakterii Legionella sprzyja temperatura w zakresie 25-45 stopni C (optymalna temperatura ich rozwoju wynosi 38 stopni C). Bakteria ta występuje powszechnie, można ją spotkać np. w naturalnym kąpielisku wodnym, przy czym zagrożenie następuje dopiero wtedy, gdy wdychane są do płuc małe, skażone nią kropelki wody (aerozole). Z uwagi na powyższe można wymienić następujące obszary zagrożenia:

 • rozpylacze od pryszniców,
 • jacuzzi,
 • baseny wyposażone w atrakcje z napowietrzaniem wody,
 • klimatyzacja, urządzenia wentylacyjne z nawilżaczem, oraz wszystkie obszary, gdzie woda występuje w postaci aerozoli

Zachorowania wywołane przez pałeczki Legionella określane są jako legionellozy, a najczęściej występujące typy zachorowań to: choroba legionistów (ciężkie zapalenie płuc) i gorączka Pontiac.

Postać płucna stanowi 3 do 8 % wszystkich zachorowań wywołanych przez pałeczki Legionella. Towarzyszy jej suchy kaszel, zaburzenia w oddychaniu, temperatura powyżej 40 stopni C i zaburzenia świadomości. Pierwsze objawy można zaobserwować po 2-10 dniach od zakażenia. Śmiertelność pacjentów z postacią płucną legionellozy jest bardzo duża, wynosi od 15 do 20 %, przy czym szacuje się, że postać ta występuje tylko u ok. 2% osób narażonych na zagrożenie.

W przypadku gorączki Pontiac wyleczenie następuje samoistnie po 3-5 dniach, nie występują objawy zapalenia płuc. Jej objawy przypominają zwykłą grypę: ból głowy, gorączka, bóle mięśni, dreszcze uczucie rozbicia. Rzadziej występują wymioty, biegunka, mdłości. Ta postać legionellozy występuje u ponad 90% eksponowanej populacji.

W związku z powyższym regularna kontrola jakości wody jest bardzo ważna, aby w porę zdiagnozować problem i podjąć odpowiednie działania mające na celu jego likwidację. Ważne jest utrzymywanie czystości instalacji, przeciwdziałanie korozji i odkładaniu się kamienia poprzez odpowiednie projektowanie instalacji oraz uzdatnianie wody, a także systematyczne monitorowanie jakości wody – czyli kontrole przynajmniej raz w roku.

Badania wody na obecność bakterii Legionella należy wykonać w laboratorium zatwierdzonym przez organ inspekcji sanitarnej.

Ponadto należy stosować się do poniższych zaleceń:

 • w instalacjach wody zimnej należy utrzymywać temperaturę poniżej 20 stopni C,
 • w instalacjach wody ciepłej oraz wodzie wypływającej z podgrzewacza temperatura wody powinna wynosić 55 -60 stopni C,
 • unikać tworzenia tzw. ślepych odcinków instalacji i nie dopuszczać do powstawania zastoin,
 • w eksploatowanych instalacjach zapobiegać procesom korozji, unikać tworzenia się złogów i osadów, a same instalacje jak najczęściej oczyszczać,
 • przeprowadzać okresowo dezynfekcję zbiorników i instalacji (termiczną lub podwyższonymi dawkami dezynfekanów chemicznych),

Wdrożenie do praktyki ww. elementów skutkować będzie przeciwdziałaniem rozwojowi bakterii Legionella oraz zapewni bezpieczne korzystanie z instalacji ciepłej wody.

 

 

TOALETY PRZENOŚNE

Zapewnienie toalet przenośnych na Światowe Dni Młodzieży 2016.

Przypominamy iż w przypadku  planowanej lokalizacji toalet przenośnych na terenach skanalizowanych dopuszcza się sytuowanie tego typu toalet zgodnie z § 87 ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U z 2002r. nr 75 poz.690 z późn. zm.) tylko za zgodą właściwego terenowo Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Warunkiem uzyskania zgody na usytuowanie toalet przenośnych na terenach skanalizowanych jest:

 • Zachowanie odpowiedniej odległości toalet od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi - zgodnie z §88 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - odległość ustępu publicznego od okien i drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do produkcji i magazynowania artykułów żywnościowych i farmaceutycznych nie może być mniejsza niż 10 m.,
 • Przedłożenie harmonogramu monitorowania stanu sanitarnego w toaletach – tj. częstotliwość i sposób opróżniania zbiorników na nieczystości, częstotliwość sprawdzania czystości w kabinach ustępowych (m.in. zaopatrzenie w papier toaletowy), w przypadku toalet wyposażonych w umywalki: częstotliwość sprawdzania ilości wody w zbiornikach.

Ponadto, tut. Inspektor Sanitarny zaleca:
- usytuowanie toalet na terenie utwardzonym,
- w przypadku zastosowania toalet bez umywalek umieszczenie toalet w pobliżu ogólnodostępnego źródła wody do higieny rąk.

 

ZAKWATEROWANIE - Światowe Dni Młodzieży

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, w związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) zwraca uwagę, iż obiekty przeznaczone do zakwaterowania uczestników ŚDM winny być odpowiednio przygotowane pod względem higieniczno-sanitarnym. Wobec powyższego obiekty przeznaczone do zakwaterowania pielgrzymów zobowiązane są posiadać stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, potwierdzające spełnienie ww. wymagań (dotyczy zarówno obiektów zakwaterowania typu szkoły czy remizy jak i pól biwakowych).

Zgodnie z wytycznymi WSSE w Krakowie jako prawidłowe należy przyjąć minimalne wymagania dla poszczególnych grup obiektów tj.:

 • dla pól biwakowych i kempingów - tymczasowe pola namiotowe:

-  1 natrysk na 100 osób;          

-  1 umywalka na 33 osoby;

-  1 ustęp na 33 osoby,

 • dla szkół oraz remiz:

-  1 natrysk na 15 osób; 

-  1 umywalka na 15 osób;

-  1 ustęp na 15 osób.

Podmioty, które planują zakwaterowanie pielgrzymów lub zostały już wskazane jako miejsca zakwaterowania powinny wypełnić i przesłać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni skrócony Arkusz oceny obiektu (w załączeniu plik  do pobrania), który będzie podstawą wydania oceny sanitarno-higienicznej obiektu.

Przedstawiony schemat postępowania ma zastosowanie w przypadku tworzenia tymczasowych miejsc zakwaterowania dla uczestników ŚDM przez osoby/jednostki nie prowadzące działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie winni postępować według standardowych procedur przewidzianych przed uruchomieniem nowego obiektu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 390).

Od podmiotu, który planuje zakwaterowanie pielgrzymów wymagane jest badanie wody do spożycia, ustalenie odprowadzania ścieków oraz wykonanie dezynfekcji sieci wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w kierunku obecności bakterii Legionella.

 

Arkusz oceny obiektu miejsca zakwaterowania w ramach SDM

Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku - wytyczne, instrukcje oraz wnioski

ŚDM- Podstawoe zasdy higieny

 

 

 

 

ŻWIENIE

 

W celu rozpoczęcia prowadzenia działalności żywieniowo - żywnościowej w tymczasowym zakładzie gastronomicznym w obrębie powiatu bocheńskiego, należy bezpośrednio, bądź też drogą elektroniczną złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w zamierzonym przez przedsiębiorcę zakresie zgodnie z art. 64. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (Dz.U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.), w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

 

Wniosek należy złożyć:

 • osobiście na dzienniku podawczym w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5
 • w formie elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularze wniosków

 

 

Referent który będzie rozpatrywał dany wniosek, skontaktuje się z przedsiębiorcą w sprawie sporządzenia protokołu z ustaleń, który będzie podstawą do sporządzenia decyzji zatwierdzającej zakład oraz wpisania do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zatwierdzenie o którym mowa powyżej nie jest wymagane w odniesieniu do:

1) działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;

2) urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności;

3) obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;

4) gospodarstw agroturystycznych;

5) podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;

6) aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego;

7) sklepów zielarskich;

8) przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;

9) producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym;

10) zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;

11) zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem;

12) podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną.

 

W powyższych przypadkach podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów.

 

W odniesieniu do urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności właściwym w sprawach rejestracji jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny właściwy ze względu na siedzibę zakładu, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność z tych urządzeń.

 

Nie przewiduje się zatwierdzania działalności żywnościowo-żywieniowej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a będą przygotowywać posiłki dla pielgrzymów w miejscach typu: plebanie, domy zakonne, remizy, domy prywatne, wynajęte przy posesjach miejsca w celu rozbicia namiotów i zorganizowania przez pielgrzymów własnej kuchni polowej.

 

WYTYCZNE:

 

Punkty wydawania/spożywania posiłków - Podmiot odpowiedzialny prowadzący punkt wydawania posiłków zobowiązany jest uzyskać „zgodę” (decyzje zatwierdzającą i wpis do rejestru) właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

⇒ Wytyczne  do punktów wydawania/spożywania posiłków w miescu zakwaterowania

 

- Miejsca przygotowania i wydawania suchego prowiantu 

 Wytyczne co do miejsc oraz formy skladowania suchego prowiantu

 

Warunki sporządzania posiłków przez Parafialne Komitety Organizacyjne

1. Działalność taka winna być traktowana jak produkcja żywności w warunkach domowych. Dlatego też, przed rozpoczęciem produkcji/ przetwarzania żywności, należy spełnić podstawowe warunki higieniczne, jak również przewidzieć występowaniem potencjalnych nieprawidłowości oraz działania, które należy podjąć, aby zapobiec ich występowaniu.
2. Posiłki winny być podawane do konsumpcji w naczyniach jednorazowego użycia chyba, że produkcja odbywa się w obiekcie, w którym wydzielona jest zmywalnia naczyń stołowych wyposażona w maszynę myjąco-wyparzającą.
3. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w miejscu wytworzenia.

⇒ Wytyczne do przygotowywania żywnosci bezpiecznej dla zdrowia

 

⇒ Organizator pola gastronomicznego

 

⇒ Przedsiębiorcy sprzedającyc żywność w opakowaniach jednostkowych

 

⇒ Indywidualny przedsiębiorca prowadzący działność żywnościowo-żywieniową

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni