Woda

Komunikat z dnia 17.10.2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Wiejski Dom Ludowy Muchówka 157

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Wiejski Dom Ludowy w Muchówce, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 16 października 2017r. wykazały, że:


jest  przydatna do spożycia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania  z badania nr 308/Z/10/2017 z dnia 17.10.2017r., stwierdził, że woda  spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). Badania laboratoryjne próbek wody wykonał zarządzający obiektem w zakresie monitoringu kontrolnego.

 

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o przydatności wody do spożycia

 

Wodociąg  zaopatruje około 45 osób  w miejscowości Muchówka ( budynek użyteczności publicznej, produkuje  2   m³/d wody.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 12.10.2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Wiejski Dom Ludowy Muchówka 157

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Wiejski Dom Ludowy w Muchówce, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 10 października 2017r. wykazały, że:


jest nie przydatna do spożycia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania  z badania nr LZT/W/1328/N/2017 z dnia 12.10.2017r., stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 3 punkt A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). Badania laboratoryjne próbek wody wykazały zanieczyszczenia  mikrobiologiczne – ( obecność w badanej próbie bakterii grupy coli).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z rygorem natychmiastowej wykonalności co oznacza, że możliwe jest  używanie tej wody do celów sanitarnych ( spłukiwanie toalet) oraz   celów przeciwpożarowych, awłaściciel wodociągu decyzją został zobowiązany do:

 - podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do poprawy jakości wody,

-  zapewnienie odbiorcom wody przydatnej do spożycia o odpowiedniej jakości  z awaryjnego źródła zaopatrzenia ( cysterny, woda butelkowana),

- przedłożenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu –    Harmonogramu Działań Naprawczych

- potwierdzenie podjętych działań naprawczych pozytywnymi wynikami badania jakości wody.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Wodociąg  zaopatruje około 45 osób  w miejscowości Muchówka ( budynek użyteczności publicznej, produkuje  2  m³/d wody.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 11 października 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Zespół Szkół w Leszczynie, Leszczyna 132, 32-733 Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody z Wodociągu Zaopatrującego Zespół Szkół w Leszczynie, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 11.10.2017r. wykazały, że:

woda pochodząca z wodociągu zaopatrującego Zespół Szkół w Leszczynie
jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań  LZT/W/1330/N/2017 z dnia 11.10.2017r. (data wpływu: 11.10.2017r.), stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 3 punkt B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru jon amonowy.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w terminie do 25 października 2017r., nakazując jednocześnie podjęcie działań zmierzających do poprawy jej jakości w sieci wodociągu oraz potwierdzić podjęte działania naprawcze wynikami badania jakości wody.

Decyzja obowiązuje od dnia dzisiejszego do momentu obwieszczenia kolejnego komunikatu (po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu oraz powtórnego badania laboratoryjnego wody).

Wodociąg zaopatruje ok. 250 osób i produkuje 2,0 m3 wody/dobę.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni
mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 11 października 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana , iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 10.10.2017r. wykazały, że:

woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana
 jest warunkowo  przydatna do spożycia przez ludzi


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania  z badań nr LZT/W/1331/N/2017 z dnia  11.10.2017r. (data wpływu 11.10.2017r.), stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 3 B, lp. 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości  mętności, która  badanej próbie wynosi  2,6 NTU (wartość dopuszczalna 1 NTU).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Nakazując jednocześnie producentowi wody podjęcie działań zmierzających do poprawy jej jakości w sieci wodociągu oraz potwierdzić podjęte działania naprawcze wynikami badania jakości wody.

Decyzja obowiązuje od dnia dzisiejszego do momentu obwieszczenia kolejnego komunikatu (po przeprowadzeniu działań naprawczych  przez administratora wodociągu oraz powtórnego badania laboratoryjnego wody).

Wodociąg zaopatruje ok. 1960 osób i produkuje 95 m3 wody/dobę.

 

 

 Państwowy Powiatowy

         Inspektor Sanitarny w Bochni

   mgr inż. Halina Bielec

 

Komunikat z dnia 4 października 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie, Chronów 173, 32-720 Nowy Wiśnicz, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 04.10.2017r. wykazały, że:

woda pochodząca z wodociągu zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie
nie jest przydatna do spożycia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań nr LZT/W/1314/N/2017 z dnia 06 października 2017r., stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 3 punkt A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). Badania laboratoryjne próbek wody wykazały zanieczyszczenia  mikrobiologiczne - bakterie grupy coli 12 j.t.k. (wartość dopuszczalna 0 j.t.k).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia nakazując jednocześnie producentowi wody podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do poprawy jej jakości w sieci wodociągu oraz potwierdzić podjęte działania naprawcze wynikami badania jakości wody.

Woda może być wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych polegających na spłukiwaniu toalet oraz celów przeciwpożarowych.

                                                                                                             

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

Z up. mgr Halina Knapik

p.o. zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

                                                                                                                                                                                        

Komunikat z dnia 29 września 2017r

 

dotyczący jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody z wodociągu  zbiorowego zaopatrzenia Trzciana, iż wynik analiz próbek wody pobranych w dniu 27.09.2017r. wykazały, że:

woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana
jest przydatna do spożycia przez ludzi


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdań z badań nr 1714/Z2017 (punkt poboru: Budynek Urzędu Gminy w Trzcianie) i 1715/Z/2017 (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody – Kamionna) z dnia 29.09.2017r. (data wpływu: 29.09.2017r.) stwierdził, że woda spełnia wymagania  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2015r., poz. 1989).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o przydatności wody do spożycia. 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat nr 2 z dnia 26 września 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana, iż wyniki analiz próbek wody przekazanych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bochni w dniu 25.09.2017r. wykonanych jako sprawdzenie skuteczności podjętych działań naprawczych przez właściciela obiektu – Gminę Trzciana wykazują, że:

woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana  
w dalszym ciągu  jest nieprzydatna do spożycia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdań z badań nr: 1677/Z/2017 i 1678/Z/2017 z dnia 25.09.2017r. prób wody pobranych przez właściciela obiektu - Gminę Trzciana, stwierdza, że woda w dalszym ciągu nie spełnia wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia ( Dz.U. z 2015r. poz.1989).

W przypadku poprawy jakości wody do spożycia zostanie wydany kolejny komunikat.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 20 września 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 19.09.2017r. wykazały, że:

woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana  
nie jest przydatna do spożycia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań znak: LW.9052.1.1565.2017 z dnia 20.09.2017r., stwierdził, że woda nie spełnia wymagań bakteriologicznych, obecność bakterii:

 Escherichia coli – 2 j.t.k. ( wartość dopuszczalna  -0 j.t.k.)

Clostridium perfringens – 6 j.t.k. ( wartość dopuszczalna – 0 j.t.k.)

i fizyko-chemicznych:

mętność - 2,2±0,3 NTU ( wartość dopuszczalna – 1 NTU)

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia, nakazując jednocześnie właścicielowi wodociągu unieruchomienie wodociągu, podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do poprawy jakości wody, zapewnienie odbiorcom wody przydatnej do spożycia oraz potwierdzenie podjętych działań naprawczych pozytywnymi wynikami badania jakości wody.

Wodociąg zaopatruje ok. 1960 osób i produkuje ok. 95 m³ wody / dobę.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 20 września 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Zespół Szkół Leszczyna 132

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Zespół Szkół w Leszczynie 132 , iż wynik analizy próbki wody pobranej w dniu 14 września 2017r. wykazał, że

woda pochodząca z wodociągu zaopatrującego Zespół Szkół Leszczyna 132
 jest przydatna do spożycia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań nr SB/88142/09/2017 z dnia 20 września  2017r., stwierdził, że woda  spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

 

mgr inż. Halina Bielec

 

 

Komunikat z dnia 12 września 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bełdno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bełdno , iż wynik analizy próbki wody pobranej w dniu 11 września 2017r. wykazał, że

woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bełdno
 jest przydatna do spożycia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań nr 1589/Z/17 z dnia 11 września  2017r., stwierdził, że woda  spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni