chwilowki

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Komunikaty

Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy:

  • KOMUNIKAT I: Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 345 z 27.12.2017, s. 87);

 

  • KOMUNIKAT II: Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed  zagrożeniem  dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub  mutagenów podczas pracy;

 

  • KOMUNIKAT III: Ukazała się dyrektywa Komisji 2017/164/UE z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 200/39/WE i 2009/161/UE;

 

  • KOMUNIKAT IV: Komisja Europejska pracuje nad kolejną dyrektywą ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE.

Komunikat Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r.   o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z  2017r. poz. 1261. ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017r. Poz. 1566) i § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody  w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1602)   po zapoznaniu się z:

-protokołem poboru próby wody z kąpieliska Zalew Łapanów nr 1249/2018 z dnia 18.07.2018r. ( wizualna ocena jakości wody w kąpielisku)

-sprawozdaniem  nr 1473/2018 z dnia 20.07.2018r. z badania wody pobranej dnia 18.07.2018r. z kąpieliska Zalew Łapanów

 wydał w dniu 27.07.2018r. opinię nr 108 /18 o przydatności wody do kąpieli
w Kąpielisku Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

 

 Państwowy Powiatowy

      Inspektor Sanitarny w Bochni

 

  Z up. mgr Halina Knapik

      p.o.  Zastępcy Państwowego

          Powiatowego Inspektora Sanitarnego

KOMUNIKAT z dnia 20 lipca 2018r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Łąkta Górna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 11 lipca 2018r. (data wpływu: 16 lipca 2018r.), nr sprawozdania 1415/Z/2018 z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Łąkta Górna, stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 20 lipca 2018r. wydał decyzję nr 106/18, znak: NHK-430-01-06-8/18 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 100/18, znak: NHK-430-01-06-8/18 z dnia 11 lipca 2018r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Łąkta Górna.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

Z up. mgr Halina Knapik

p.o. Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

KOMUNIKAT z dnia 20 lipca 2018r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Bacówka Towary Tradycyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 32-725 Rajbrot 470

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 11 lipca 2018r. (data wpływu: 19 lipca 2018r.),
nr sprawozdania 308340/18/TCH z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Bacówka Towary Tradycyjne Sp. z o.o. Sp. k., 32-725 Rajbrot 470, stwierdza, że jakość wody
w przedmiotowym wodociągu pod względem parametru ∑ Chloranów i chlorynów odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 20 lipca 2018r. wydał decyzję nr 107/18, znak: NHK-430-01-26-4/18 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 90/18, znak: NHK-430-01-26-4/18 z dnia 27 czerwca 2018r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Bacówka Towary Tradycyjne Sp. z o.o. Sp. k., 32-725 Rajbrot 470

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

Z up. mgr Halina Knapik

p.o. Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Komunikat Bieżąca ocena jakości wody w Miejscu Wykorzystywanym do Kąpieli – Centrum Aktywnego Wypoczynku „Borek” Borek 302, 32-765 Rzezawa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r.   o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z  2017r. poz. 1261. ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017r. Poz. 1566) i § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody  w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1602) po zapoznaniu się z:

-protokołami poboru próby wody z Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli Centrum Aktywnego Wypoczynku „Borek” Borek 302:

1. nr 1170/2018 z dnia 09.07.2018r. ( wizualna ocena jakości wody w Miejscu Wykorzystywanym do Kąpieli C.A.W. Borek) i sprawozdaniem  nr 1376/Z/2018 z dnia 13.07.2018r. z badania wody,

2. nr 1171/2018 z dnia 09.07.2018r. ( wizualna ocena jakości wody w Miejscu Wykorzystywanym do Kąpieli C.A.W. Borek) i sprawozdaniem  nr 1377/Z/2018 z dnia 13.07.2018r. z badania wody,

 wydał  opinię nr 103/18 o przydatności wody do kąpieli
 w Miejscu Wykorzystywanym do Kąpieli  Centrum Aktywnego Wypoczynku „Borek”  Borek 302, 32-765 Rzezawa

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni