chwilowki

Wydawanie opinii o wpływie niespełnienia wymagań dot. pomieszczeń lub urządzeń w podmiotach lecznicznych na bezpieczństwo pacjenta

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA OPINII O WPŁYWIE NIESPEŁNIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH POMIESZCZEŃ LUB URZĄDZEŃ W PODMIOTACH LECZNICZYCH NA BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI INFORMUJE, IŻ PODMIOT LECZNICZY, KTÓRY WYKONYWAŁ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W DNIU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ NIE SPEŁNIAJĄC WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST.1 USTAWY I W TERMINIE DO 31 GRUDNIA 2017R. NIE ZREALIZOWAŁ LUB CZĘŚCIOWO NIE ZREALIZOWAŁ PROGRAMU DOSTOSOWAWCZEGO, MOŻE WYSTĄPIĆ DO WŁAŚCIWEGO ORGANU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ O WYDANIE OPINII O WPŁYWIE NIESPEŁNIENIA WYMAGAŃ NA BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW.

ORGAN WYDAJE OPINIĘ W FORMIE POSTANOWIENIA, NA KTÓRE STRONIE NIE PRZYSŁUGUJE ZAŻALENIE (ART. 207 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ)

FERIE ZIMOWE 2018

     W związku ze zbliżającym się wypoczynkiem zimowym dzieci i młodzieży szkolnej, który przypada w okresie od 15 stycznia do 25 lutego 2018 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzić będzie na terenie powiatu bocheńskiego nadzór nad bezpieczeństwem sanitarnym dzieci i młodzieży. Ferie zimowe, w naszym województwie przypadają w dniach od 12 lutego do 25 lutego 2018 r.

     Szczególnie w  tym okresie część dzieci i młodzieży wyjedzie na wypoczynek poza miejsce zamieszkania, inne spędzą ferie w swojej miejscowości, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Ocenie poddane będą warunki pobytu dzieci i młodzieży w obiektach zorganizowanego zimowego wypoczynku, w tym warunki zakwaterowania, żywienia, utrzymania higieny osobistej oraz prowadzenia zajęć rekreacyjnych.

Ponadto w ramach działań oświatowo-wychowawczych promujących zdrowy tryb życia, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzić będą kolportaż materiałów edukacyjnych dotyczące zachowań prozdrowotnych.

 

            Przypominamy, że przed wyjazdem dziecka, warto odbyć z nim rozmowę odnośnie bezpiecznych i higienicznych zachowań, szczególnie aby w trosce o swoje zdrowie:

• dokładnie myło ręce pod bieżącą ciepłą wodą przed posiłkami oraz bezwzględnie po każdym skorzystaniu z toalety,

• dbało o higienę osobistą, nie używało wspólnie z innymi osobami ręcznika, grzebienia i innych przyborów toaletowych oraz nie wymieniało się i nie pożyczało ubrań,

• nie piło napojów z jednego pojemnika (butelki, kubka) z innymi uczestnikami wypoczynku,

• dokładnie myło surowce (owoce, warzywa) podczas sporządzania posiłku, pamiętało o właściwym przechowywaniu żywności, unikało zakupów wątpliwej jakości żywności,

• w razie niepokojących objawów samopoczucia (m. in. nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunka, gorączka) zgłosiło się do opiekuna lub wychowawcy,

• nie zbliżało się do obcych zwierząt (np. psa, kota) nawet jeśli robi wrażenie łagodnego,

•do zabawy wybierało miejsca bezpieczne, mówiło zawsze opiekunom dokąd wychodzi oraz informowało ich o wszelkich sytuacjach zagrożenia (np. kontakty postronnymi osobami).

 

WAŻNE i PRZYDATNE TELEFONY ALARMOWE:

POLICJA – 997

STRAŻ POŻARNA – 998

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO – 112

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BOCHNI –

14 612 39 47 / Telefon alarmowy 602 275 918 - w razie zaistnienia sytuacji wymagających interwencji służb sanitarnych

Więcej informacji na temat bezpiecznych ferii znajdą Państwo na stronie internetowej:

http://wypoczynek.men.gov.pl/

http://wsse.krakow.pl/strona/index.php/obszary-dzialan/nadzor-sanitarny/111-srodowisko-szkolne/476-wypoczynek-zimowy-dzieci-i-mlodziezy-2017

02 stycznia 2018 r. dodatkowy dzień wolny od pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Bochni

Szanowni Państwo,

działając na podstawie artykułu 130 par. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 1666 z późn zm.) oraz w związku z treścią zarządzenia 24/2017 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bochni informuję, że dzień 02 stycznia 2018 r. (wtorek), został ustalony dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bochni

Jednocześnie informuję, iż Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni pozostaje cały czas w gotowości do realizacji zadań kryzysowych.

TELEFON ALARMOWY (+48) 602 275 918*

 

Dyrektor Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni

Halina Bielec  


Ognisko Salmonella Agona związane z mieszankami dla niemowląt (Francja)

W dniu 18-12-2017 do KPC ds. MZP wpłynęła informacja z WHO dotycząca ogniska Salmonella Agona związanego z mieszankami dla niemowląt produkowanymi we Francji. Zidentyfikowano 27 potwierdzonych przypadków zakażeń Salmonella Agona wśród niemowląt w wieku poniżej sześciu miesięcy. Przypadki zostały zidentyfikowane w dziesięciu różnych regionach Francji. Za nośnik zakażenia uznano 4 preparaty do początkowego żywienia niemowląt (producent Grupa Lactalis Nutrition Santé (LNS); lista produktów dostępna jest na stronie:http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_des_references_concernees_par_le_retrait-rappel_au_15-12-17.pdf). Produkty te były dostępne w 49 krajach/regionach na całym świecie, w tym 14 europejskich. Wśród nich nie wymieniono Polski, jednakże poprzez możliwość swobodnego przemieszczania się obywateli Polski oraz towarów nie można wykluczyć narażenia obywateli Polski na te produkty.

WHO zaleca, aby rodzice skontaktowali się z lekarzem w przypadku wystąpienia biegunki i/lub gorączki u dziecka jeśli objawy pojawiły się po spożyciu produktów z wyżej podanej listy.

Zalecenia WHO w sprawie bezpiecznego przygotowania mieszanek dla niemowląt można znaleźć pod tym linkiem: http://www.who.int/foodsafety/document_centre/PIF_Bottle_en.pdf?ua=1. Natomiast, w przypadku produktów hipoalergicznych i brakiem dostępu innych, Francuskie władze sanitarne rekomendują podgrzanie mieszanki przez 2 minuty w temperaturze 70°C a następnie schłodzenie do 37°C w celu inaktywacji pałeczek Salmonella potencjalnie obecnych w produkcie.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni