chwilowki

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik do zlecenia)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76, informuje Panią/Pana w związku z realizacją zlecenia wykonania badania, iż:

1.     Administratorem Pani/Panadanych są:

1)    Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie,
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
centrala telefoniczna: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555 (zwana dalej „WSSE”),

2)    Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznawBochni ul.Konstytucji 3-go Maja 5 e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. centrala telefoniczna: (+48) 14 6123234 , 14 6123958 (zwana dalej „PSSE”), 

-         jako podmioty współadministrujące.

2.      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

 

Inspektor ochrony danych

WSSE

PSSE

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: (12) 25-49-405

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 14 6123234

 

3.      Pani/Panadane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b, art.  9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia (UE) 2016/679 w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy zlecenia na  wykonanie badań laboratoryjnych.

4.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla potrzeb wykonania umowy w zakresie określonym przepisami art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) i pkt 1 oraz pkt 8 załącznika 1 Standardy jakości w zakresie czynności laboratoryjnej diagnostyki medycznej, w tym immunologii medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań dorozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1665 ze zm.) a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy
i nie wykonanie badań.

5.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.     Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia (UE) 2016/679 i zgodnie z jego treścią.

7.     W przypadku uzyskania wyników dodatnich w kierunku określonych biologicznych czynników chorobotwórczych Pani/Pana wyniki zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. z 2018 r. poz. 151) zostaną przekazane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni ul. Konstytucji 3-go Maja 5 32-700 Bochnia
a w przypadku konieczności potwierdzenia prawidłowości rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej ośrodkowi referencyjnemu lub jednostce badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 9 ustawy
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

8.      Dane będą przechowywane przez okres trwania umowya po jego ustaniu przez okres:

 

Dane przechowywane w WSSE

Dane przechowywane w PSSE

5 lat[1] lub 20[2] latzgodnie z symbolem jednolitego rzeczowego wykazu akt nr 9052 i 907 Załącznika nr 5 – Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy – do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

5 lat[3] lub 20[4] latzgodnie z symbolem jednolitego rzeczowego wykazu akt nr 9052 i 907 Załącznika nr 5 – Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy – do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(tekst jednolity Dz. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.).

 
9. Ma Pani/Panprawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (UE) 2016/679.[1]                      9052 – Zlecanie wykonania badań – 5 lat

[2]                      907 – Dokumentacja medyczna w inspekcji sanitarnej – 20 lat (po upływie okresu przechowywania ekspertyza archiwalna)

Przetwarzanie danych osobowych w PSSE w Bochni

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13  i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Bochni) informuje:


1.    Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni będąca podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024186).

2.    Dane kontaktowe Administratora: ul. Konstytucji 3 Maja 5, tel. centrala: (14) 612-39-47, adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: http://pssebochnia.wsse.krakow.pl skrytka w ePUAP: /PSSE_BOCHNIA_SEKRETARIAT/skrytka.

3.    W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:

1)    Sekretariatem PSSE w Bochni tel. (14) 612-39-47, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
2)    Inspektorem Ochrony Danych tel. (14) 612-39-47, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4.    Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskiwane są tak od stron postępowania, wnioskodawców, petentów, jak i z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów jak i od podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W sytuacji, gdy dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą, ich podanie warunkuje wszczęcie postępowania w przedmiocie określonym w podaniu, wniosku, piśmie, wniesionych przez daną osobę, a przekazanie danych kontaktowych umożliwia udzielenie odpowiedzi.

5.    Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przetwarzane są w następujących celach:

1)    realizacji zadań przypisanych  organom  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  na  mocy  ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.)     i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.e RODO);

2)    ustalania i dochodzenia należności będących niepodatkowymi należnościami budżetowymi, ustalanymi na podstawie art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. z 2017 r., poz. 149 ze zm. (zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.  2077 ze zm.), ustawą z dnia 870 ze zm.), ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

3)    prowadzenia postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładanie grzywien w drodze mandatu) na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz prowadzenia dochodzeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach, gdzie takie kompetencje przyznano organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4)    prowadzenia postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy jak i realizacji uprawnień pracowników Administratora (art. 221 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. a),
 
5)    realizacji umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których PSSE w Bochni jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO).

6.    W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).

7.    Dane osobowe mogą być przekazywane lub mogą mieć do nich dostęp następujące kategorie.
odbiorców:
1)    inne, właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy      i organy ochrony prawa - jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do  żądania udostępnienia takich danych;
2)    inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;
3)    dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi).

8.    Dane osób, które przetwarzane są w PSSE w Bochni nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, chyba że będzie wynikać to z decyzji właściwego organu.

9.    Dane przetwarzane przez administratora przechowywane są zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Bochni jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

10.    Administrator informuje, iż danej osobie przysługują prawa:

1)    do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarza jej dane, a jeżeli ma to miejsce,
to osoba ta uprawniona jest do uzyskania dostępu do nich (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO);
2)    wnioskowania o sprostowanie danych (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (w zakresie zgodnym z art. 17 RODO), żądania ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO), złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie zgodnym z art. 21 RODO), wnioskowania o ich przeniesienie (w zakresie zgodnym z art. 20 RODO) - w celu realizacji tych praw należy skontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą platformy ePUAP bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy e-mail wskazane w ust. 3;
3)    wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyniki konkursów na plakat o tematyce antynikotynowej

Wyniki konkursu na plakat z zakresu programu „ Czyste powietrze wokół nas”.

Hasło: „Mamo, tato - nie pal przy mnie”.


1.  Marlena Bielska – Publiczne Przedszkole w  Łapanowie

2.  Milena Plebańczyk -  Zespół Szkół Gminnych w Proszówkach, Gminne Przedszkole

3.  Anna Okulicka – Zespól Szkół Gminnych w Gawłowie, Gminne Przedszkole w Gawłowie

Wyróżnienia:

Antoni Siodlarz – Miejskie Przedszkole nr 6 w Bochni

Zofia Jędruszek - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni

Daria Natasza Satała – Miejskie Przedszkole nr 5 w Bochni

Anna Adamska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łazach, Publiczne Przedszkole w Łazach

Milena Szczupak – Publiczne Przedszkole w Jodłówce

Wiktor Zych – Zespół Szkół Gminnych w Gawłowie, Oddział w Majkowicach

Wiktoria Dziedzic – Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczynie, Oddział Przedszkolny

Antoni Hodorowicz – Zespół Szkół Gminnych w Łapczycy, Przedszkole w Łapczycy

Bartosz Żądło – Publiczne Przedszkole w Dąbrówce z Oddziałem w Bratucicach

 

Wyniki konkursu na plakat z zakresu programu „ Nie pal przy mnie, proszę”.

Hasło: ”Bądź zdrowy - nie pal”


1.  Bartłomiej Rajca – Szkoła Podstawowa w Królówce

2.  Dawid Anioł – Zespół Szkół Gminnych w Siedlcu, Szkoła Podstawowa

3.  Dominika Chojecka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczynie

Wyróżnienia:

Beata Noskowicz – Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

Józefa Paruch - Szkoła Podstawowa w Rozdzielu

Martyna Forma – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jodłówce

Małgorzata Majewska – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bochni

Zuzanna Botkowska- Zespół Szkół Gminnych w Proszówkach, Szkoła Podstawowa

Anna Hejmo - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łazach, Publiczna Szkoła Podstawowa

 

Wyniki konkursu na plakat z zakresu programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Hasło: ”Naucz się mówić nie”.


1. Kornelia Duch – Szkoła Podstawowa w Żegocinie

2. Julia Augustynek – Publiczna Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Bochni

3. Joanna Jarmuła - Publiczna  Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Bochni

Wyróżnienia:

Weronika Augustyn – Zespół Szkół Gminnych w Stanisławicach

Emilia Węgrzynowska – Zespół Szkól Gminnych w Baczkowie

Nikola Kruczek – Szkoła Podstawowa w Tarnawie

 

Uroczyste wręczenie nagród i wyróznień odbędzie się 7 czerwca 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Bochni, ul. Biała 2 o godzinie 10:00

 

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

W związku z dniem wolnym przypadającym na 31 maja 2018r.  PSSE w Bochni informuję, iż w celu zachowania postępowania zgodnego  z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w dniu 29 maja 2018r.

Komunikat z dnia 20.04.2018r. dotyczący jakości wody do spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa (Aneks do komunikatu z dnia 19.04.2018r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje:

że badanie jakości próby wody pobranej w dniu 17.04.2018r. w zakresie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C nie budzi zastrzeżeń.

 

W załączeniu:

aneks z dnia 20.04.2018r. do sprawozdania z badań nr: LZT/W/498/N/2018 z dnia 19.04.2018r.

 

 

                                              Państwowy Powiatowy

                                             Inspektor Sanitarny w Bochni

 

                                                mgr inż. Halina Bielec

Pliki do pobrania
Download this file (Sprawozdanie W498N aneks.pdf)Sprawozdanie W498N aneks.pdf

Komunikat z dnia 19.04.2018r. dotyczący jakości wody w Wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chrostowa w związku z licznymi zapytaniami mieszkańców

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni w dniu 17.04.2018r. pobrał do badania próbę wody uzdatnionej ze Stacji Uzdatniania w Chrostowej
w zakresie parametrów grupy A załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniu dzisiejszym znane są oznaczenia parametrów zgodnie z załączonym sprawozdaniem z badań nr LZT/W/498/N/2018.

Jakość wody w zakresie oznaczanych parametrów nie budzi zastrzeżeń.

W dniu 20.04.2018r. zostanie zakończone badanie w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C.

Wynik powyższego parametru zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem.

W załączeniu sprawozdanie z badań wody nr LZT/W/498/N/2018.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Pliki do pobrania
Download this file (Sprawozdanie W498N.pdf)Sprawozdanie W498N.pdf

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni