Komunikat z dnia 17.10.2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Wiejski Dom Ludowy Muchówka 157

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Wiejski Dom Ludowy w Muchówce, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 16 października 2017r. wykazały, że:


jest  przydatna do spożycia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania  z badania nr 308/Z/10/2017 z dnia 17.10.2017r., stwierdził, że woda  spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). Badania laboratoryjne próbek wody wykonał zarządzający obiektem w zakresie monitoringu kontrolnego.

 

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o przydatności wody do spożycia

 

Wodociąg  zaopatruje około 45 osób  w miejscowości Muchówka ( budynek użyteczności publicznej, produkuje  2   m³/d wody.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 12.10.2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Wiejski Dom Ludowy Muchówka 157

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Wiejski Dom Ludowy w Muchówce, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 10 października 2017r. wykazały, że:


jest nie przydatna do spożycia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania  z badania nr LZT/W/1328/N/2017 z dnia 12.10.2017r., stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 3 punkt A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). Badania laboratoryjne próbek wody wykazały zanieczyszczenia  mikrobiologiczne – ( obecność w badanej próbie bakterii grupy coli).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z rygorem natychmiastowej wykonalności co oznacza, że możliwe jest  używanie tej wody do celów sanitarnych ( spłukiwanie toalet) oraz   celów przeciwpożarowych, awłaściciel wodociągu decyzją został zobowiązany do:

 - podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do poprawy jakości wody,

-  zapewnienie odbiorcom wody przydatnej do spożycia o odpowiedniej jakości  z awaryjnego źródła zaopatrzenia ( cysterny, woda butelkowana),

- przedłożenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu –    Harmonogramu Działań Naprawczych

- potwierdzenie podjętych działań naprawczych pozytywnymi wynikami badania jakości wody.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Wodociąg  zaopatruje około 45 osób  w miejscowości Muchówka ( budynek użyteczności publicznej, produkuje  2  m³/d wody.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 11 października 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Zespół Szkół w Leszczynie, Leszczyna 132, 32-733 Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody z Wodociągu Zaopatrującego Zespół Szkół w Leszczynie, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 11.10.2017r. wykazały, że:

woda pochodząca z wodociągu zaopatrującego Zespół Szkół w Leszczynie
jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań  LZT/W/1330/N/2017 z dnia 11.10.2017r. (data wpływu: 11.10.2017r.), stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 3 punkt B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru jon amonowy.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w terminie do 25 października 2017r., nakazując jednocześnie podjęcie działań zmierzających do poprawy jej jakości w sieci wodociągu oraz potwierdzić podjęte działania naprawcze wynikami badania jakości wody.

Decyzja obowiązuje od dnia dzisiejszego do momentu obwieszczenia kolejnego komunikatu (po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu oraz powtórnego badania laboratoryjnego wody).

Wodociąg zaopatruje ok. 250 osób i produkuje 2,0 m3 wody/dobę.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni
mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 11 października 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana , iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 10.10.2017r. wykazały, że:

woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana
 jest warunkowo  przydatna do spożycia przez ludzi


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania  z badań nr LZT/W/1331/N/2017 z dnia  11.10.2017r. (data wpływu 11.10.2017r.), stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 3 B, lp. 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości  mętności, która  badanej próbie wynosi  2,6 NTU (wartość dopuszczalna 1 NTU).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Nakazując jednocześnie producentowi wody podjęcie działań zmierzających do poprawy jej jakości w sieci wodociągu oraz potwierdzić podjęte działania naprawcze wynikami badania jakości wody.

Decyzja obowiązuje od dnia dzisiejszego do momentu obwieszczenia kolejnego komunikatu (po przeprowadzeniu działań naprawczych  przez administratora wodociągu oraz powtórnego badania laboratoryjnego wody).

Wodociąg zaopatruje ok. 1960 osób i produkuje 95 m3 wody/dobę.

 

 

 Państwowy Powiatowy

         Inspektor Sanitarny w Bochni

   mgr inż. Halina Bielec

 

Konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

Prezydent Miasta Nowego Sącza

ogłasza konkurs na stanowisko

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu


I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania niezbędne określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261) :
1. Jest obywatelem polskim,
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. Posiada następujące kwalifikacje:
a) jest lekarzem i uzyskała specjalizację w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 107, poz. 683), lub
b) posiada tytuł zawodowy magistra i uzyskała dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. Nr 98, poz. 635),
4) Swoją postawą obywatelską daje rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego,
5) Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Ponadto:
6) Nie została ukarana karą zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów: ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przepisów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Umiejętność kierowania jednostką sektora finansów publicznych oraz zarządzania kapitałem ludzkim.
3. Odporność na stres.
4. Dyspozycyjność.
5. Komunikatywność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Wykonywanie zadań Państwowego Inspektora Sanitarnego wynikających z ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261).
2. Wykonywanie zadań i obowiązków dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nowym Sączu, w tym kierowanie jej działalnością i reprezentowanie na zewnątrz, zgodnie z kompetencjami.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku oraz innych dodatkowych:
1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nowym Sączu przy ul. Stefana Czarnieckiego 19 w Nowym Sączu i w terenie obejmującym obszar działania Stacji.
2. Stosunek pracy: powołanie na okres 5 lat.
3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
4. Do państwowych inspektorów sanitarnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.), odnoszące się do osób, o których mowa w art. 2 pkt 11 tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.) przez państwowego inspektora sanitarnego stanowi podstawę do odwołania ze stanowiska.
5. Do państwowych inspektorów sanitarnych stosuje się przepisy art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.), zgodnie z którym osoby te są obowiązane do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.
6. Wymagane będzie poddanie się procedurze sprawdzającej, umożliwiającej dostęp do informacji niejawnych (przy braku poświadczenia bezpieczeństwa o dostępie do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne").

V. Wymagane dokumenty:
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
– Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych o treści " Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych", a w przypadku wybranej osoby przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.
– Kopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe.
– Oświadczenie kandydata o postawie obywatelskiej dającej rękojmię należytego wykonania zadań pracownika organu państwowego.
– Oświadczenie kandydata, iż nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168 z późn. zm.).
– Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.922)".
– List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy.
– Koncepcję kierowania Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Nowym Sączu oraz wykonywania obowiązków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, złożoną w zamkniętej kopercie.
– Oświadczenie kandydata o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1721 z późn. zm.).

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VI. Termin składania dokumentów
Oferty należy składać - w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu" - w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy ) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 16 października 2017r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 16 października 2017r. nie będą rozpatrywane.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni